Meld dode vogels via www.sovon.nl/dodevogels

Vogelgriep onder wilde vogels in Nederland

Vorige week werd op meerdere plaatsen in Europa het hoogpathogene vogelgriep (HPAI) H5N8 vastgesteld. Ook in Nederland is nu vogelgriep gevonden bij kuifeenden en futen, waarbij het eveneens gaat om de hoogpathogene variant H5N8.

Vorige week werd een melding gedaan van meerdere dode kuifeenden en futen in de omgeving van Monnickendam via Sovon/DWHC, die een gezamenlijk meldpunt hebben voor het melden van dode vogels. Op 10 november is bekend geworden dat ze drager zijn van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8. 

Monitoring dode vogels

De betreffende melding van de dode vogels is binnengekomen via de monitoring die door Sovon en DWHC wordt uitgevoerd. Sinds 2006 worden vrijwilligers van Sovon nadrukkelijk gevraagd dood gevonden vogels melden. De meldingen komen bij zowel Sovon als DWHC binnen.

Omdat het bij de melding in Monnickendam om meer dan drie dode watervogels op dezelfde locatie ging, is direct contact opgenomen met de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit), de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor aangifteplichtige dierziekten. De NVWA heeft contact opgenomen met de melder en gezorgd dat de vogels voor onderzoek naar het Wageningen Bioveterinary Research Lelystad (voorheen CVI) zijn gebracht voor onderzoek. 

Ophokplicht

Het belang van het melden van buitengewone sterfte onder in het wild levende dieren voor het opsporen van dierziekten wordt hiermee onderstreept. Mede dankzij de melding en het onderzoek van de dode kuifeenden en futen, is duidelijk geworden dat er momenteel sprake is van een verhoogd risico voor de Nederlandse pluimveesector en kunnen er tijdig maatregelen worden genomen om insleep te voorkomen. De staatssecretaris heeft o.a. een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld voor alle commercieel gehouden vogels in Nederland. Meer hierover in de brief van de staatssecretaris aan de tweede kamer.

Dode vogels melden

In het kader van de vogelgriepmonitoring is het nu extra belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels gemeld worden. Voor deze monitoring heeft de EU een lijst opgesteld met ‘doelsoorten’. In grote lijnen zijn de vogelsoorten die DWHC en Sovon graag gemeld krijgen voor het testen op vogelgriep: eenden, ganzen, zwanen, futen, rallen, reigers, meeuwen, steltlopers, kraaiachtigen en roofvogels.

Meerdere dode watervogels -> NVWA

Als je meerdere dode watervogels (3 of meer eenden, zwanen of ganzen) op een zelfde plaats vindt, neem dan direct contact op met de NVWA (045 – 546 31 88). Om een goed beeld te krijgen van de sterfte in Nederland, verzoeken wij je om deze dieren ook te melden via DWHC en/of Sovon en bij opmerking aan te geven dat je contact hebt gehad met de NVWA. Laat de vogels zelf liggen.

Overige dode vogels

Als je minder dode watervogels of andere vogels vindt, dan kun je deze zoals gebruikelijk melden via DWHC of via sovon.nl/dodevogels.