Smienten | Peter Eekelder

Vogelgriep H5N8 aangetroffen bij wilde vogels in Polen, Hongarije en Duitsland

Op meerdere plaatsen in Europa is de afgelopen dagen het hoogpathogene vogelgriep (HPAI) H5N8 vastgesteld. In het kader van monitoring in Nederland is het extra belangrijk om vondsten van dode wilde vogels te melden.

Op 5 november werd in het noordwesten van Polen bij vijf dode eenden en één dode meeuw het hoogpathogene vogelgriep (HPAI) H5N8 vastgesteld. Enkele dagen eerder werd bekend dat ook in het zuidoosten van Hongarije HPAI H5N8 werd vastgesteld, zowel bij een Knobbelzwaan als in een kalkoenenbedrijf. Ook in Duitsland is nu Vogelgriep vastgesteld. 

Vogelgriep Duitsland

Het Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Duitsland heeft bevestigd dat ook in de Bodensee, gelegen in de deelstaat Baden-Württemberg, het hoogpathogene vogelgriep (HPAI) H5N8 onder wilde vogels voorkomt. Daarnaast is H5N8 bij kuifeenden (Aythya fuligula) aangetoond in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Hier werden meer dan 100 dode watervogels, met name kuifeenden, gemeld in de meren rond om Plön.

Vogelgriep Europa verspreiding wilde vogels

Bron: Friedrich-Loeffler-Institut (Duitsland), Bundesamt für Lebensmittensicherheit und Veterinärwesen (Zwitserland), Ages en Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Oostenrijk).

 

In de Bodensee, gelegen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland werden 70 - 80 dode vogels gevonden. In al deze drie landen is H5N8 nu bevestigd. De sterfte van watervogels breidt zich hier nog uit. Ook hier zijn met name kuifeenden getroffen. In Oostenrijk is het H5N8 vastgesteld bij 4 kuifeenden en 1 tafeleend (Aythya ferina). Langs de Bodensee is naast eenden, ook sterfte gemeld van meeuwen (Laridae) en wulp (Numenius arquata).

Het FLI geeft aan dat vanwege het voorkomen van H5N8 bij wilde vogels in Polen, Hongarije, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland, er een hoog insleeprisico aanwezig is door direct en indirect contact tussen wilde vogels en gehouden dieren, met name in de omgeving van vogelroest- en verzamelplaatsen.

Vogelgriep Nederland

In het kader van de vogelgriepmonitoring is het extra belangrijk om vondsten van dode wilde vogels in Nederland te melden.

Doelsoorten

Voor deze monitoring heeft de EU een lijst opgesteld met ‘doelsoorten’. In grote lijnen zijn de vogelsoorten die DWHC en Sovon graag gemeld krijgen voor het testen op vogelgriep:

  • eenden
  • ganzen
  • zwanen
  • futen
  • rallen
  • reigers
  • meeuwen
  • steltlopers
  • kraaiachtigen
  • roofvogels

Het melden van dode wilde vogels kan via de website van DWHC of via sovon.nl/dodevogels.