Vogelgegevens geactualiseerd

De informatie op onze website over de status van alle broedvogels, wintervogels en watervogels is onlangs weer bijgewerkt. De cijfers tot en met 2019 zijn te vinden op sovon.nl/vogelinfo. Naast de landelijke trends zijn ook de provinciale trends geactualiseerd, alsmede de aantallen en trends in van beschermde soorten in Natura-2000 gebieden.

Ieder najaar updatet Sovon de cijfers over vogels op basis van de tellingen die in het kader van de diverse vogelmeetnetten worden uitgevoerd. Dat gebeurt in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Trend van de Middelste Bonte Specht (broedvogel) in Overijssel

Het inzamelen van de tellingen uitgevoerd door duizenden vrijwillige waarnemers en professionals van instituten, provincies en terreinbeheerders, de validatie en het berekenen en controleren van de trends is een complex proces. Dat kost enige tijd en daarom komen trendgegevens een jaar later beschikbaar. Onze inzet is om het proces de komende jaren te versnellen.

 

Welke gegevens zijn bijgewerkt?

  • De landelijke trends van broedvogels en niet-broedvogels.
  • Verspreidingskaarten van zeldzame broedvogels en kolonievogels zijn bijgewerkt.
  • Als het mogelijk was om een populatieschatting te maken, dan is deze ook per 2019 bijgewerkt.
  • Van steeds meer broedvogels is ook een provinciale trend te berekenen. Het aantal en de lengte van de trends per provincie varieert en hangt er onder andere vanaf of er een provinciaal meetnet bestaat en wanneer dat gestart is. Voor bijvoorbeeld Drenthe, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant is van (ruim) 120 soorten een trend beschikbaar met een gemiddelde lengte van 27-29 jaren.
  • Ook de aantallen en trends van soorten met zogenaamde instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden zijn bijgewerkt, op basis van broedvogel-, watervogel- en slaapplaatstellingen

Via de pagina met vogelinformatie vind je alle actuele gegevens. Hier zijn ook de indexgetallen in Excel te downloaden.

Gegevensverzameling

Al deze informatie zou er niet zijn zonder de inzet van duizenden vrijwilligers die via Sovon meedoen aan de meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring. Deze meetnetten worden gefinancierd door Rijk en provincies. Ook organisaties als Rijkswaterstaat en terreinbeheerders dragen bij aan de gegevensverzameling.