Wadvogelteller bij de derde duintjes op de Boschplaat, Terschelling. Foto: Albert de Jong

Verstoring vastleggen tijdens extra wadvogeltelling

Net als voorgaande jaren vindt er dankzij het actieplan vaarrecreatie in augustus een extra integrale telling van de Wadden plaats. Naast de gebruikelijke vogelaantallen is deze telling gericht op het vastleggen van verstoringsbronnen.

De extra integrale telling in het Waddengebied staat gepland op 18 augustus.

Belang goede monitoring verstoringslandschap

De integrale tellingen van de wadvogels die gebruik maken van de Waddenzee hebben een belangrijke rol gespeeld in het behoud van die Waddenzee. Dankzij die tellingen weten we hoe imponerend de aantallen soorten, die afhankelijk zijn van het gebied tijdens een deel van hun jaarcyclus, en de aantallen van elk van die soorten zijn. Sommige soorten komen er om te broeden, andere soorten om te ruien, op te vetten om verder te trekken in voor- en najaar, of om te overwinteren.

Verstoringen door (vaar)recreatie, andere menselijke activiteiten en roofvogels vormen mogelijk een bedreiging. Om meer te weten te komen over de aanwezigheid van potentiele verstoringsbronnen en het effect daarvan, vragen we alle tellers tijdens de extra wadvogeltelling om deze door te geven. Meer lezen over het verstoringsonderzoek.

Verstoring vastleggen

Invoer van verstoring kan zowel via avimap als via het online systeem en is bij elke watervogeltelling waardevol.

Een checklist:

Checklist invoeren verstoring waddentelling sovon