De Bonte Strandloper doet het in het Nederlandse Waddengebied goed, maar neemt elders af. Foto: Harvey van Diek

Veel wadvogels in de min

Het nieuwe rapport met trends van wadvogels is uit. Uit deze publicatie blijkt dat veel doortrekkende en overwinterende vogels in het Waddengebied afnemen.

Niet alleen schelpdiereters zoals de Eider en Scholekster zitten in de min, ook de Aalscholver neemt recent af. Soorten als Goudplevier, Bonte Strandloper en Grote Mantelmeeuw nemen in de internationale Waddenzee eveneens af.

Minder Aalscholvers

Meest in het oog springt wellicht de Aalscholver. De soort nam jarenlang toe, maar de laatste tien jaar zit de klad erin en neemt deze viseter in verschillende Noordwest-Europese landen als broedvogel af. Dat er telkens minder Aalscholvers op de hoogwatervluchtplaatsen worden geteld, hangt hiermee samen.  Die neergang komt binnen de internationale Waddenzee vooral op conto van het Nederlandse deel, waar de grootste aantallen Aalscholvers verblijven.

Rapport

De tellingen in onze Waddenzee maken deel uit van internationale tellingen die Sovon samen met Duitse en Deense collega’s organiseert. Ieder jaar treffen de waddencoördinatoren elkaar binnen de werkgroep Joint Monitoring of Migratory Birds in the Wadden Sea om afspraken te maken en trends te updaten. Van die trends verschijnt jaarlijks een overzicht, te downloaden van de site van het Common Wadden Sea Secretariat.

Download hier het rapport van het Deense, Duitse en Nederlandse wad.