Met kans op een Kwartelkoning in je telgebied! Foto: Mark Zekhuis/Saxifraga

Vacant BMP-telgebied in Achterbergse Hooilanden

Woon je in de buurt van Achterberg of Wageningen? We zoeken nog een vogelaar die een fraai BMP-telgebied (alle soorten) voor zijn rekening wil nemen. Je telt dan11 keer in het voorjaar alle broedvogels, vooral 's morgens vroeg. Heerlijk én zinvol om te doen!

Door Bert Braafhart

Ligging

De Achterbergse Hooilanden (Utrechtse deel) zijn gelegen in het beekdal van de Gelderse Vallei, in de oostelijke hoek van de provincie Utrecht. Het onderzoeksgebied is gesitueerd ten noorden van Achterberg en wordt begrensd door de Maatsteeg (westen), Zuidelijke Meentsteeg (noorden), fietspad langs het Valleikanaal (oosten) en het onverharde fietspad in het verlengde van de Friese Steeg (zuiden). In de topografische inventarisatieatlas van Vogelbescherming Nederland ligt het gebied in de volgende zes atlasblokken: 39-16-55, 39-16-25, 39-17-51, 39-26-15, 39-27-11 en 39-27-21. 

De grootte van het telgebied is ca. 112 ha., waarvan ca. 81,8 ha. in eigendom is van Staatsbosbeheer. De graslandpercelen van Staatsbosbeheer worden pas na 15 juni gemaaid en zijn geclassificeerd naar subdoeltype kamgrasweiden en zilverschoongraslanden. De overige percelen zijn eigendom van particulieren en worden wel voor 15 juni gemaaid. Lokaal zijn de smalle sloten omgeven door (overjarig) riet, zoals ook langs het Valleikanaal. Langs enkele sloten, de bovengenoemde wegen en het Valleikanaal staan enkele verspreide bomen zoals knotwilgen en zwarte elzen. 

Bezoekschema

In de periode 2014-2016 is het gebied op alle broedvogelsoorten (en zoogdieren) onderzocht: de 11 ochtendbezoeken per seizoen, van medio februari tot begin juli (inclusief een nachtbezoek), namen per ronde zo'n 1,5 - 2,5 uur in beslag. Een standaardbezoek begon doorgaans een half uur voor zonsopgang en werd fietsend en/of lopend afgelegd, waardoor alle percelen goed konden worden bekeken en/of beluisterd.

Wat zit er?

Gemiddeld werden in de periode 2014-2016 per seizoen 178 territoria vastgesteld en werden er in totaal 47 broedvogelsoorten waargenomen. De meest voorkomende broedvogelsoorten in die periode waren Kleine Karekiet, Graspieper, Rietgors, Grutto, Bosrietzanger, Roodborsttapuit, Kwartel, Kievit, Grasmus en Wilde Eend. Bijzondere waarnemingen waren van Patrijs, Kwartelkoning, Velduil en Paapje. 

Meer info

Voor meer informatie of het kenbaar maken van interesse kan rechtstreeks met Bert Braafhart (mail) contact opgenomen worden.