Dode waterhoen | Foto: Roy Slaterus

Update vogelgriep

Update 2 december

Volgens EZ is in twee monsters van smienten in de omgeving van Kamerik bij Woerden vogelgriep van het H5-type (hoogpathogeen) aangetroffen. De bemonstering is onderdeel van het onderzoek naar de mogelijke rol van wilde vogels in de verspreiding van vogelgriep in Nederland.

Uit een analyse van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) zou verder blijken dat de drie hoogpathogene vogelgriepgevallen in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen onafhankelijk van elkaar hebben plaatsgevonden.

Later vandaag worden nieuwe maatregelen bekend.

Voor het laatste nieuws zie de site van het ministerie van EZ.

Update 1 december

In Zoeterwoude is bij een legpluimveebedrijf met in totaal rond 28.000 dieren vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop.Onderzoek heeft uitgewezen dat het bij de besmetting van het pluimveebedrijf in Zoeterwoude om de hoogpathogene H5N8 variant gaat. Het bedrijf is dezelfde dag -30 november 2014- geruimd.

Binnen de 1 kilometer zone rond het getroffen bedrijf ligt nog een pluimveebedrijf. Nu vastgesteld is dat het om H5N8 gaat, wordt dit bedrijf vandaag preventief geruimd. Het gaat hierbij om een bedrijf met ongeveer 50.000 dieren.

Lees meer over de nieuwe maatregelen op de website van het ministerie van EZ

Update 23 november

Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, neemt Staatssecretaris Dijksma een nieuw pakket maatregelen. Het landelijk vervoersverbod van 72 uur wordt vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen voor de komende weken. De afgekondigde zones rondom de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen blijven van kracht. Alle maatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat vogelgriep zich kan verspreiden en blijven naar verwachting 21 dagen in stand.

Update 28 november

Inmiddels is duidelijk dat in het in Kamperveen ook het H5N8-virus is.

Update 21 november 14.30 uur

Enkele bedrijven worden uit voorzorg geruimd, nadat in Kamperveen ook vogelgriep is geconstateerd.

Volg het laatste nieuws via het ministerie van EZ.

Update 21 november 11.00 uur

In Ter Aar (Zuid-Holland) is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Vanwege de recente uitbraak van hoogpathogene vogelgriep in Hekendorp worden onmiddellijk maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Vandaag is een derde geval in Kamperveen (Overijssel) gemeld, en bevestigd door het ministerie van EZ. Het vervoersverbod is opnieuw van kracht. 

In Kamperveen betreft het een H5 variant, maar het is nog niet duidelijk of het een laag- of hoogpathogeen virus is. Inmiddels is duidelijk dat in Ter Aar om hetzelfde virus (H5N8) gaat als in Hekendorp.

 

Update 19 november

Signalen uit het veld blijven essentieel

Bij pluimveebedrijven in het 10-kilometergebied rond het getroffen bedrijf bij Hekendorp, Utrecht, is geen vogelgriep aangetroffen. Het landelijke vervoersverbod, dat vanaf zondag jl. gold, is daarmee opgeheven. 

Signalen uit het veld over (ongewone) vogelsterfte zijn juist nu essentieel. Heeft u een dode vogel gevonden, dan ontvangen wij graag uw melding. Dat kan via het online meldpunt voor dode dieren.  

Meerdere vogels

Het is van belang om te weten of dit vogelgriepvirus ook bij wilde vogels voorkomt. Licht de NVWA meldkamer in (telefoon 045 – 5463188) als 3 of meer verse dode eenden, zwanen of ganzen op dezelfde plaats vindt. Ook bij de vondst van 20 of meer dode vogels van andere soorten op één plek is het essentieel om met de NVWA  contact op te nemen. Geef uw melding ook door aan Sovon.

Vermijd contact met de dode vogels, laat ze liggen, en noteer de exacte locatie voor het doorgeven ervan aan de NVWA. De NVWA beschikt over het juiste materiaal om de dieren mee te nemen.

Voor meer informatie over de uitbraak en de getroffen maatregelen verwijzen wij naar de website van de Rijksoverheid

 

17 november

Dode vogels blijven melden, maar laten liggen

Vanwege de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep is het in het hele land niet toegestaan om dood gevonden dieren te vervoeren. Alle ontheffingen van de Flora- en faunawet zijn voorlopig geschorst gedurende 72 uur (tot woensdag 19 november 11.30 uur).

Dood gevonden dieren kunnen gedurende de zogenoemde standstill niet worden vervoerd voor onderzoek, maar het is wel belangrijk om dode dieren te blijven melden. Dat kan via het online meldpunt voor dode dieren.  

Signalen uit het veld zijn juist nu essentieel. Heeft u een dode vogel gevonden, dan ontvangen wij graag uw melding.

Tellingen

De tellingen van watervogels gaan gewoon door. De kans op besmetting bij het tellen van watervogels en het anderszins monitoren van vogels zonder dat daadwerkelijk contact bestaat tussen de waarnemer en dode of levende vogels is nihil. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de uitbraak en de getroffen maatregelen verwijzen wij naar de website van de Rijksoverheid