Jonge Zeearend op het nest in het Lauwersmeer in 2013 (foto: Peter de Boer)

Toename Zeearenden in Nederland

Het aantal Zeearenden dat broedt in Nederland zit in de lift. Het leidde in 2017 tot oprichting van de Werkgroep Zeearend Nederland.

Na vestiging van het eerste zeearendenpaar in de Oostvaardersplassen in 2006, ontwikkelde zich schoorvoetend een Nederlandse broedpopulatie. In 2009 volgde nestbouw in het Lauwersmeergebied, in 2010 in het Zwarte Meer. Sinds 2014 kent de groei van het aantal nestelende Zeearenden in ons land een versnelling.

Broedende Zeearenden in Nederland - Sovon Vogelonderzoek Nederland

Werkgroep Zeearend Nederland

Door de inzet van wijlen Frank de Roder (Staatsbosbeheer) werden jonge Nederlandse Zeearenden van meet af aan van kleurringen voorzien. Inmiddels is dat pionierswerk overgenomen door de nieuwbakken Werkgroep Zeearend Nederland (WZN), die tot doel heeft bescherming van én ecologisch onderzoek naar Zeearenden in Nederland te bevorderen.

Zo levert het ringwerk kennis op over de ontwikkeling van de Nederlandse broedpopulatie, want daarmee komen we aan de weet waar de jongen zich uiteindelijk vestigen. Waren de eerste broedparen in Nederland van Duitse komaf, nieuwe paren komen grotendeels voort uit eigen Hollandse aanwas. De WZN begint daar nu ook over te publiceren.

14 nestelende paren in 2018

In de nieuwe Takkeling die recentelijk op de deurmat plofte – het tijdschrift van de Werkgroep Roofvogels Nederland – staat van de WZN een verslag over het broedseizoen 2018. Maar liefst 14 zeearendparen hadden een nest, waarvan 11 ook tot broeden overgingen. Negen daarvan waren succesvol, met in totaal 15 uitgevlogen jongen.

Vrijwel alle nesten zitten vooralsnog in rustige delen van grote natuurgebieden of op strategische locaties waar weinig mensen komen. Recente vestigingen in Friesland zitten echter in bosjes in agrarisch cultuurlandschap, tussen drukke vaar- en autowegen, maar met grote, natte natuurgebieden op korte afstand. Een uitgebreid overzichtsartikel over broedende Zeearenden in Nederland sinds 2006 volgt dit jaar in Limosa.

Verdere uitbreiding in 2019?

Het ligt voor de hand dat de broedpopulatie van Zeearenden in Nederland in 2019 verder uitbreidt. Dat wordt deze maand al duidelijk, want Zeearenden zijn nu druk met balts en nestbouw. Waarnemingen van nestelende Zeearenden kunnen via e-mail doorgegeven worden aan de werkgroep, zo ook aflezingen van kleurringen: info@werkgroepzeearend.nl

 

Tekst: Romke Kleefstra