Grauwe Ganzen. Foto Harvey van Diek

Telling zomerganzen

Zomerganzen blijven de gemoederen bezighouden. De landelijke aantallen worden bepaald aan de hand van tellingen. Sovon is hier alleen zijdelings bij betrokken.

Op zaterdag 19 juli 2014 is er weer een landelijke telling van ‘zomerganzen’ (Grauwe Ganzen, Brandganzen en uitheemse ganzensoorten) georganiseerd. Deze is uitgevoerd door verschillende organisaties waaronder wildbeheereenheden en terreinbeherende instanties. Lokaal doen mogelijk ook leden van vogelwerkgroepen mee. In Noord-Holland neemt Landschap Noord-Holland het voortouw.

Sovon is geen (mede)initiatiefnemer van de zomerganzentelling zoals abusievelijk in regionale bladen vermeld. Op verzoek van de provincie Drenthe werken we wel mee aan een kwaliteitstoets van de zomerganzentelling. In overleg met de lokale tellers (wbe’s) worden een aantal steekproefgebieden ook door Sovon-medewerkers geteld. Daarnaast heeft Sovon de afgelopen jaren meegedacht over het telprotocol.

Over de zeggingskracht van de landelijke zomerganzentelling voor o.a. het soortenbeleid kan Sovon geen uitspraken doen. Naast een betrouwbare julitelling is in ieder geval ook informatie nodig over de populatieopbouw, zoals het percentage jongen binnen families in de nazomer. Deze informatie is nu niet voorhanden.    

We blijven ons samen met partners waaronder Landschap Noord-Holland inzetten voor een goede populatiemonitoring van ‘zomerganzen’. 

In nummer 2 van Sovon-Nieuws van dit jaar staat een uitgebreid artikel over de verschillen tussen de telresultaten van WBE's en onze eigen watervogeltellingen.