Tel broedvogels in agrarisch gebied

Veel vogelsoorten in het boerenland hebben het moeilijk. Met allerlei maatregelen, zoals uitgesteld maaibeheer, het inzaaien van kruiden en de aanleg van plasdras, wordt geprobeerd deze soorten te helpen. Maar hoe weten we of beheermaatregelen daadwerkelijk verbeteringen opleveren voor de vogels? Om die vraag te beantwoorden is betrouwbare informatie nodig over de trends van vogels in het agrarisch gebied. En daar is de hulp van vrijwilligers hard bij nodig. Help mee met het monitoren van vogels in agrarisch gebied door in je eigen omgeving een BMP-plot of MAS-punten te tellen.

Nu belangrijker dan ooit

Ruim de helft van de landoppervlakte van Nederland bestaat uit land- en tuinbouwgebied. Hoe het met vogels in dit agrarisch gebied gaat, is van wezenlijk belang voor de stand van deze soorten in heel Nederland. Daar komt bij dat we een gestage achteruitgang zien van veel soorten die kenmerkend zijn voor het boerenland, met name de weidevogels. Tegelijkertijd zijn er soorten die in het agrarisch gebied juist snel toenemen en soms voor problemen zorgen, zoals ganzen. Er gebeurt dus ontzettend veel in het agrarisch gebied. Voor de vogels is het van levensbelang dat we die ontwikkelingen goed en objectief in kaart brengen.

BMP of MAS

Om te meten hoe het de broedvogels in het agrarisch gebied vergaat, zijn er twee belangrijke telmethodieken ontwikkeld. Het meest gebruikt is de BMP-methode, waarbij langs een vaste route door een telgebied alle vogels worden ingetekend die zich territoriaal gedragen. Zo krijg je gedurende het broedseizoen een dekkende telling van alle broedvogels in een gebied.

Omdat de dichtheid aan broedvogels in agrarisch gebied soms relatief laag is, is de minder tijdsintensieve MAS-methode ontwikkeld. MAS staat voor Meetnet Agrarische Soorten. Dit meetnet bestaat uit punttellingen, waarbij je vanaf een aantal vaste punten gedurende 10 minuten alle vogels registreert die zich territoriaal gedragen. De resultaten van beide meetnetten worden gecombineerd om trends van boerenlandvogels te berekenen.

Hoe doe je mee?

Op onze website vind je een overzicht van vacante telgebieden. Het is ook mogelijk om zelf een telgebied aan te maken. Mail naar jan-willem.vergeer@sovon.nl voor meer informatie en om je telgebied te claimen.

Toepassing telgegevens

Om de neerwaartse trend van weidevogels en andere boerenlandvogels te keren, zijn er in het agrarisch gebied veel initiatieven om de leefomstandigheden voor die soorten te verbeteren. Het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer helpt boeren om maatregelen op hun land te nemen die vogels kunnen helpen. Uit het verleden weten we dat agrarisch natuurbeheer niet altijd effectief was, terwijl er veel geld en energie aan gespendeerd werd. Door nauwgezet te monitoren of maatregelen leiden tot meer vogels, kunnen we goed onderbouwde uitspraken doen over het nut ervan en het agrarisch natuurbeheer effectiever maken.

Erik Kleyheeg & Jan Willem Vergeer