Jonge, net geringde Tapuit. Foto: Peter Eekelder

Tapuiten op de voet gevolgd

Dit voorjaar volgt Frank Majoor broedende Tapuiten in de duinen tussen Callantsoog en Den Helder. Daarbij worden de lotgevallen van nesten niet alleen gemonitord, maar ook zoveel mogelijk beschermd tegen vossenpredatie met behulp van gaas. Er werden 57 paren gevonden, waarvan er tot nu toe slechts 20 nesten succesvol zijn. Tweede en vervolglegsels zijn nog in volle gang. Sovon voert het onderzoek uit in opdracht van Vogelbescherming Nederland en O+BN, in samenwerking met Landschap Noord-Holland.

Hoopvol is het totale aantal paartjes dat in de Noord-Hollandse duinen werd gevonden. Met 57 paar is 2015 een goed jaar. De broedresultaten zijn daarentegen mager; tot nu toe waren slechts 20 nesten succesvol. Frank Majoor ringde in totaal 82 nestjongen, die wel bijna allemaal in goede conditie waren.

Uitval

De belangrijkste oorzaak voor de tegenvallende broedresultaten zit hem in de nesten die werden gestaakt in de nestbouwfase, nog voor de bescherming met gaas in gang werd gezet. Dat waren er wel 20. Onduidelijk is waarom dit op grote schaal gebeurde. Tapuitenonderzoekers kennen dat in elk geval niet uit voorgaande onderzoeksjaren.  

Gaas

Het plaatsen van gaas om de ingang van nesten blijkt een goede manier om te voorkomen dat nesten geplunderd worden, zo toonde onderzoek van stichting Bargerveen al eerder aan. Bij de 20 succesvolle nesten hield dat in elk geval de Vos tegen. Helaas zijn er voor het eerst marterachtigen als predator van Tapuiten verschenen, die zich van het gaas niets aantrekken. In totaal werden er 6 nesten gepredeerd door waarschijnlijk een Bunzing. Marterachtigen hadden het dankzij de goede muizenstand vorig jaar nog makkelijk, maar moeten nu wellicht overschakelen op andere prooien, zoals de Tapuit.

Bescherming

Voor de Tapuit zijn onderzoek en bescherming van levensbelang. Er resteren nog hooguit 250 broedparen in ons land en de populatie staat sterk onder druk. Voor Vogelbescherming Nederland reden om het Actieplan Bedreigde vogels te starten en dit onderzoek te laten uitvoeren. 

Fraaie brochure

Vorig jaar verscheen er een fraaie brochure over het beschermingsplan voor de Tapuit: Toevlucht voor de TapuitDe brochure is gratis te bestellen via het servicecentrum van Vogelbescherming Nederland. Als pdf is deze hier te downloaden.