Wulpen bij de slaapplaats in Loozen, 30 september 2013. Foto: Johan Poffers

Succesvolle slaapplaatstelling Wulp

In september was er de landelijke slaapplaatstelling van de Wulp. Veel tellers hebben meegedaan en daarmee was het een succesvolle telling.

Olaf Klaassen & Jan Schoppers

In September zijn er 75 tellingen uitgevoerd, vooral in Zuidwest-Friesland, het rivierengebied en het zuidwesten van ons land. Als we het maximum per slaapplaats aanhouden - sommige waarnemers hebben meerdere tellingen ingevoerd - dan zijn er (voorlopig) bijna 10.900 Wulpen geteld. Gemiddeld zijn er, inclusief de nullen, 265 exemplaren per slaapplaats gezien.

Hoogste aantallen

In tegenstelling tot andere steltlopers slapen Wulpen in het binnenland verspreid over minder slaapplaatsen maar vaak in grote aantallen. De hoogste aantallen zijn geteld in het Hisse- en Piekmeer bij Sneek (1454), Grutte Brekken, Lemmer (1090), zandwinning Azewijnsche Broek (950), Markiezaatsmeer-Oost (918) en Everdinger Uiterwaard (738).

Doortrekkers

Deze septembertelling bracht de doortrekkende Wulpen in beeld. Veel vogels zullen al weer zijn vertrokken. In februari komt nog een telling om de maximale aantallen van overwinterende Wulpen in kaart te brengen.

Wil je meer weten over het slaapplaatsenproject kijk op de slaapplaats-pagina van onze website. Op de website staan ook de telrichtlijnen van Wulpen op slaapplaatsen. Aanvullingen of opmerkingen stellen we op prijs!


Figuur. Verspreiding –voorlopig- van slaapplaatsen van Wulp in september, maxima per 5 x 5 kmhok.
 

Contact

Olaf Klaassen, olaf.klaassen@sovon.nl
Jan Schoppers, jan.schoppers@sovon.nl