Groep Sneeuwgorzen op de Noordsvaarder (Terschelling), 18 februari 2013. Foto: Arie Ouwerkerk

Succesvolle midwintertelling in Groningen

Rond 18 januari werd een groot deel van Groningen doorkruist om alle aanwezige watervogels te tellen. Landelijk kende de midwintertelling z'n 48e editie en is daarmee de langstlopende vogeltelling van Nederland. Groningen levert door een hele serie belangrijke vogelgebieden een belangrijke bijdrage aan de telling. Een eerste impressie van de resultaten.

Door Kees Koffijberg, regiocoördinator ganzen- en zwanentellingen in Groningen

Weinig ganzen langs de Noordkust en Dollardpolders

Tot dusverre staat de midwinterteller voor Groningen op 301.800 vogels, overigens nog zonder rekening te houden met de volledigheid (nog niet alles ingevoerd) en eventuele dubbeltellingen. Een belangrijk deel van de getelde aantallen had betrekking op ganzen. Vooral Toendrarietgans (36.000) en Kolgans (35.000) waren talrijk, maar kennen binnen de provincie wel een verschillende verspreiding (zie figuur 1). Van de Toendrarietgans komen grote concentraties vooral voor in de Veenkoloniën, aansluitend op pleisterplaatsen in het Drentse deel van deze regio. De aantallen in Westerwolde hebben waarschijnlijk een verbinding met concentraties in het Duitse Emsland, waar de laatste jaren ook steeds meer Kleine- en Wilde Zwanen pleisteren. Kolganzen concentreerden zich vooral in Midden-Groningen, in de wijde omgeving van Schildmeer, Hoeksmeer en Zuidlaardermeer. In de Dollardpolders werden op een enkele verspreide (soms grotere) groep na, weinig ganzen (ook andere soorten) gezien. Dat geldt ook voor de Noordkust. Toendrarietganzen verbleven hier vooral in de buurt van het Lauwersmeer en bij de Eemshaven. Een grote groep van 1100 vogels bij Oudeschip op 17 januari leek slechts kortstondig aanwezig. Een gele halsband die ik zelf in die groep zag, was vier dagen ervoor nog door Emo Klunder aan de Kielsterachterweg bij Wildervank afgelezen. Op 18 januari was de groep bij Oudeschip vertrokken en stond het perceel vol met wapperende plasticvlaggen...

 

 

 

Figuur 1. Verspreiding van Kolgans (links) en Toendrarietgans (rechts) bij de midwintertelling in Groningen in januari 2014 (voorlopig overzicht).
 

Veel Sneeuwgorzen langs de Noordkust

Een grootschalige telling als de midwintertelling levert steevast ook enkele spannende soorten op. Zo werden 2 Kuifduikers gezien (Blauwe Stad), 3 Geoorde Futen (idem), de bekende Koereiger bij Oudeschans, 3 Grote Zee-eenden (Rottumerplaat), 1 Zeearend (Kopaf, Wagenborgen),  17 Ruigpootbuizerds, 2 Smellekens, 22 Slechtvalken, 2 Paarse Strandlopers (Marnewaarddijk), 1 Grote Jager (Negenboerenpolder), 129 Strandleeuweriken (Noordkust en Rottumeroog) en 756 Sneeuwgorzen (groot aantal, voornamelijk Noordkust). Het totale aantal Grote Zilverreigers bedroeg 206. Ook voor deze aantallen geldt: het zijn indicaties; voorlopige cijfers die naderhand eventueel nog worden bijgewerkt.

Meetellen?

Bij de midwintertelling worden in Groningen vooral de kustgebieden en binnendijkse kustpolders gewoonlijk goed geteld, alsmede alle grotere meren, kanalen en vaarten. Vooral de dekking van de graslandgebieden in het noorden van de provincie (Knobbelzwanen, eenden, steltlopers) kan op veel plaatsen nog wel versterking gebruiken. Een goede dekking is bovendien in de komende winters extra belangrijk omdat de gegevens ook voor de nieuwe vogelatlas worden gebruikt. Geïnteresseerden kunnen zich bij mij melden of een blik werpen op een pagina met vacante telgebieden.

Contact

Kees Koffijberg, kees.koffijberg@sovon.nl