State of nature in the EU, Technical report no2/2015

State of nature in the EU

Twintig mei kwam 'State of nature in the EU' uit. Dit 'Technical report No 2/2015' is de neerslag van rapportages onder de natuurrichtlijnen 2007-2012.

Het rapport beschrijft de staat van de natuur in de EU gebaseerd op rapportages van de lidstaten in 2013 onder de vogel- en habitatrichtlijnen, en daaropvolgende schattingen op Europees niveau. Het bevat feiten en cijfers betreffende de status en trends van soorten en habitats die vallen onder de twee EU-richtlijnen.

52% in gunstige staat van instandhouding

Voor vogels meldt het rapport dat momenteel met 52%, meer dan de helft van de behandelde vogelsoorten een goede staat van instandhouding heeft. Gerichte beschermingsmaatregelen laten meetbaar succes zien, maar er zijn nog veel grotere inspanningen nodig om de situatie grondig te verbeteren. Er zijn wat soorten waarbij natuurbescherming dankzij langjarige inspanningen en correcte toepassing van de EU-richtlijnen positieve resultaten oplevert. Andere echter nemen in rap tempo af vooral door gebrekkige doorvoering en financiering van natuurbescherming en deels contraproductieve landbouwpolitiek. Eenderde van alle vogelsoorten geldt als bedreigd, de helft daarvan zelfs acuut en staat op de Rode Lijst. Daarop zijn, na het ineenstorten van de populaties, ook veelvoorkomende soorten als Veldleeuwerik en Grutto beland.

Bekijk het rapport State of nature in the EU.