Sovon-Nieuws 2 op uw deurmat

Sovon-Nieuws nummer twee van dit jaar heeft een zeer gevarieerde inhoud.

Zo is er aandacht voor het record aantal broedende Steltkluten in 2017, maar ook wordt er nagedacht over de beste periode om Visdief en Zwarte Stern te tellen.

Wadden

Veel aandacht is er voor de wadden in verband met het integrale jaar dat eens in de zes jaar plaatsvindt. Uit de reguliere tellingen blijkt al dat het broedvogels in de Waddenzee het nog steeds slecht doen. Naast kolonievogels en zeldzame soorten worden nu ook meer verspreid voorkomende soorten als Bergeend en Tureluur geteld.

Daarnaast is er een (foto-)impressie van het veldwerk op Vlieland dat door onze Sovon-collega Peter de Boer wordt gedaan.

Heet hangijzer

In dit nummer ook aandacht voor predatie-onderzoek en dan met name het uitrasteren van weidevogelgebieden en de effecten daarvan. De afname van weidevogelpopulaties is echter een complex probleem, en predatie is maar één van de verliesoorzaken. Wel een die zorgt voor veel heftige discussies.

Theunis

In de klei is op bezoek bij Theunis Piersma die naast z'n drukke onderzoeksbaan, in zijn vrije tijd de Huiszwaluwen in de kolonie bij zijn huis onderzoekt. Zijn onderzoek is ook de basis voor het nestonderzoek in het Jaar van de Huiszwaluw.

Meer

Verder besteden we aandacht aan onze zoektocht naar een nieuwe voorzitter, aan het tellen van Bosrietzangers, aan cursussen, aan de Slangenarend, komt de vormgever van de komende vogelatlas aan het woord en hebben we het nog even over Victor Westhoff de natuurbeschermer van het eerste uur, waarop onze oud-directeur Frank Saris promoveerde.

Gevarieerd, inderdaad. Veel leesplezier!

Ook ontvangen? 

Ben je geen lid, dan kun je natuurlijk altijd Sovon-lid worden, zodat ook jij het blad in de toekomst in de bus krijgt.