Wulpen op slaapplaats

Slaapplaatstelling Wulpen van start

Op 8 september start de periode om slaapplaatstellingen van Wulpen te doen. Voor het eerst zijn er nu langetermijngegevens bekend uit het Meetnet Slaapplaatsen. Hoe gaat het eigenlijk met de Wulp?

De Wulp laat als doortrekker en overwinteraar een heel ander beeld zien dan als broedvogel. Uit broedvogeltellingen blijkt dat de aantallen jaarlijks dalen en dat vooral de duinen en heideterreinen leeglopen. Watervogeltellingen laten juist steeds hogere aantallen overwinteraars zien. Nu zijn er ook langetermijngegevens bekend uit het Meetnet Slaapplaatsen. 

Gegevens slaapplaatsen Wulp

Slaapplaatstrend Wulpen Sovon Natura2000 trends

Figuur boven: gemiddeld seizoensmaximum Wulpen in Nederland, vanaf start van het Meetnet Slaapplaatsen

 

De slaapplaatsaantallen uit het winterhalfjaar zijn de afgelopen jaren stabiel tot licht toenemend. Dit komt mooi overeen met watervogelgegevens en komt waarschijnlijk door een verandering in trekbaan. Vooral de Waddenzee herbergt hierbij relatief hoge aantallen. 

Toch blijft het opletten, want er zijn wel regionale verschillen in de trend; in het Rivierengebied neemt de soort mogelijk nog wel af. Er is echter wel nog wat meer data nodig om hier duidelijkheid over te krijgen.

Hoogste aantallen Wulpen

Tijdens het vorige seizoen werden de hoogste aantallen Wulpen rond het Friese IJsselmeer geteld, waar de Makkumer Noordwaard in september 2017 5500 slapende exemplaren herbergde. Friesland sprong eruit als goed geteld gebied en dit is traditioneel ook de regio met de hoogste aantallen.

Waarnemingen Wulpen slaapplaatstelling 2017 Sovon

Kaartje boven: Seizoensmaxima Wulpen van het telseizoen 2017-18

 

Het absolute record aan slapende Wulpen komt van de telplaats Bildtpollen bij de Waddenhoeve (Fr) met 6.000 individuen uit 2015, maar de Makkumerwaard, Workumerwaard en Stoenckherne (alle aan de Friese IJsselmeerkust) zijn ook vaak goed voor aantallen van meerdere duizenden vogels.

Dit zijn niet de enige plekken waar grote aantallen Wulpen slapen. Ook in de Zeeuwse Delta, aan het Markiezaatmeer, in het Groene Hart en het Rivierengebied worden vaak aantallen boven de duizend gezien.

Tel je mee?

In veel van de genoemde gebieden is de teldekking niet volledig, met nadruk op Zeeland en de Groningse Waddenkust, maar ook de Kop van Noord-Holland en delen van het Rivierengebied.

In 2019 staat de Wulp centraal als vogelsoort en hopen we ook deze gebieden gedekt te krijgen. Dus als je hier wil tellen of als je iemand kent die hier kan tellen, dan zou dat zeer waardevol zijn! Bekijk welke gebieden nog vrij zijn

Data slaapplaatstelling Wulp

Slaapplaatstellingen van Wulp vinden plaats op:

  • begin september (voorkeursdatum 8 september 2018)
  • begin februari (voorkeursdatum 9 februari 2019)

Het wordt aangeraden om een uurtje van tevoren te beginnen met tellen, zeker als je een plek voor het eerst telt. Houdt hierbij in gedachten dat Wulpen vaak erg laat nog kunnen invallen, dus het is aan te raden door te tellen totdat je niet meer kan zien.

Paul van Els