Kanoeten bij Terschelling. Foto: Arie Ouwerkerk

Recordaantal Kanoeten in Waddenzee; een lastige telklus

Bij de hoogwatertelling in de Waddenzee in augustus werden ruim 213.000 Kanoeten geteld: een uitzonderlijk groot aantal in het licht van de berichten uit de laatste jaren. En geen makkelijke opgave om te tellen!

Romke Kleefstra, coördinator hoogwatertellingen Waddenzee

Ruim twee maal zoveel Kanoeten in de Waddenzee

Overtijdende Kanoeten zijn geen sinecure om te tellen. Grote, dichtopeengepakte groepen, die zich ook nog eens makkelijk tussen HVPs verplaatsen. Bij de integrale hoogwatertelling in de Waddenzee in augustus werden maar liefst ruim 213.000 Kanoeten geteld.

Afgaande op de steekproeftellingen gaat het dan om ruim tweemaal zoveel als in voorgaande jaren in augustus. Mede dankzij een goede communicatie tussen de tellers onderling konden dubbeltellingen worden uitgesloten. De tendens voor grote aantallen zette zich door bij de volgende integrale hoogwatertelling op 21-22 september jl.

Ofschoon nog lang niet alle gegevens zijn ingevoerd, staat de teller nu al op 220.000 individuen. De grote aantallen hangen mogelijk onder andere samen met de beschikbaarheid van grote hoeveelheden Nonnetjes Macoma balthica, een belangrijke prooisoort voor de Kanoet.

Publicatie

Lange termijn trends van Kanoeten, en andere resultaten van de internationale hoogwatertellingen in de Waddenzee, zijn onlangs online gepubliceerd bij het Waddensecretariaat in Wilhelmshaven. Het rapport geeft goed inzicht in de trends van wadvogels, en laat zien hoe onze Waddenzee het doet ten opzichte van Duitsland en Denemarken. Een pdf van het rapport is te downloaden.

Via hetzelfde portaal is ook een rapportage op te halen over ruiende Bergeenden in de internationale Waddenzee.

Contact

Romke Kleefstra, romke.kleefstra@sovon.nl