Rapport Tapuiten Noordduinen verschenen

De Tapuiten die in de Noordduinen bij Den Helder broeden, hadden een erg goed broedseizoen in 2019. 85% van de nesten was succesvol en er vlogen 242 jongen uit. Dat is te lezen in het rapport over populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2019

Toename broedparen

2019 was een zeer goed jaar voor de Tapuiten van de Noordduinen bij Den Helder, waar de populatie al sinds 2007 intensief wordt bestudeerd met kleurringen en nestonderzoek. De vogels kenden een hoge winteroverleving voorafgaand aan het broedseizoen. Mede hierdoor nam het aantal broedparen toe.

Hoog broedsucces

Er was bovendien sprake van een ongekend hoog broedsucces (242 jongen uitgevlogen, alleen in 2011 was de productie nog iets hoger), als gevolg van een groot aandeel succesvolle nesten (85%; nauwelijks predatie), grote legsels (o.a. enkele succesvolle broedsels met 7 jongen) en een relatief groot aantal tweede legsels, mogelijk door de vroege start van de eileg. Hierdoor kan deze in landelijke context belangrijke kernpopulatie voor het eerst sinds jaren weer als bron fungeren.

Actieve bescherming

In recente jaren is ruim 80% van de nesten actief beschermd tegen predatie door Vossen. Marterpredatie werd in 2018-19 niet meer vastgesteld. De nestbescherming blijkt succesvol en is door aanpassingen in de aanpak de afgelopen jaren ook steeds effectiever geworden. Van de beschermde legsels was sinds 2015 gemiddeld 80% succesvol, van de niet beschermde legsels slechts 55%. Het is zeker dat zonder actieve nestbescherming de populatie Tapuiten veel sterker zou zijn afgenomen dan nu het geval is, met naar schatting 50% sinds 2014.

Vergrassing tegengaan

Zolang de konijnenstand zo laag is, zijn beheermaatregelen nodig om de vergrassing tegen te gaan. Zo wrodt voldoende geschikt habitat voor de Tapuiten gewaarborgd. Daarom worden sinds de winter van 2014/15 gerichte beheermaatregelen genomen: kleinschalig chopperen en maaien en winterbegrazing met schapen.

Maatregelen positief

De aantalsontwikkeling van Tapuiten in deelgebieden met maatregelen laat een wat positiever beeld zien dan in deelgebieden zonder maatregelen, zeker wanneer de situatie tot en met 2012 wordt vergeleken met de situatie in de jaren daarna.

Bekijk hier het rapport