Pontische Meeuw. Foto: Ran Schols

Pontische Meeuw op zoet en zout

Vanaf oktober worden Pontische Meeuwen weer wat vaker in ons land gezien dan in de zomer en vroege herfst. Hun aanwezigheid piekt midden in de winter, waarna de aantallen langzaam afnemen. De soort komt zowel op zoete als zoute wateren voor.

Het voorkomen op en nabij de zoete wateren van het binnenland is al geruime tijd bekend. Relatief veel waarnemingen stammen uit het Rivierengebied en van vuilnisbelten elders (zie bijv. deze publicatie in Sovon-Nieuws). Maar in de praktijk blijkt de soort ook aanwezig op andere locaties waar veel (grote) meeuwen verblijven én waar intensief wordt gekeken door meeuwenliefhebbers.

Ook zoutliefhebber
Aanvankelijk werd gedacht dat de Pontische Meeuw landgebonden is. Dat is al eens in een artikel in Sula weerlegd. Het voorkomen in zoute wateren is zelfs min of meer normaal, zo blijkt uit een online-artikel van Klaas van Dijk. Het is geschreven voor Sula, het zeevogeltijdschrift, en voorlopig online gepubliceerd doordat een nieuwe uitgave van Sula voor onbepaalde tijd is uitgesteld.

Tot ver op de Noordzee
Uit het artikel blijkt dat Pontische Meeuwen zijn waargenomen tot op 85 km van de Nederlandse kust. Ook in de Belgische en Duitse delen van de Noordzee zijn tal van waarnemingen bekend. Het gaat in de Nederlandse zoute wateren wellicht om een honderdtal vogels per winter. Het artikel gaat voorts o.a. in op herkomst van vogels en uitwisseling met andere gebieden.

Onderkend en onderschat
Waarnemingen op de zoute wateren een flink eind uit de kust zijn sinds 2002 bekend. Waarschijnlijk is de soort daarvoor niet herkend. De kennis van determinatiekenmerken van de Pontische Meeuw (lang beschouwd als ondersoort van de Geelpootmeeuw) is in de afgelopen 15-20 jaar razendsnel vermeerderd. De soort wordt echter ook nu nog bij watervogeltellingen (in zoute én zoete gebieden) vaak gemist. Bij zulke tellingen ontbreekt doorgaans de tijd om iedere grote meeuw nauwgezet te bekijken. Bovendien is nog niet iedereen volledig op de hoogte van de determinatiekenmerken. Zie hiervoor bijvoorbeeld dit artikel, waarin ook verschillende nuttige websites vermeld worden.