Uitwisselen van ervaring in perceel met bladrammenas en herik. Goed voor tientallen Groenlingen én een Damhert.

Pionieren in Flevoland

Sovon voert in samenwerking met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) een pilot uit van wintervogelonderzoek in vanggewassen. De pilot is nu halverwege: een mooi moment voor de stand van zaken.

Door Jan Schoppers

"Nu zie ik je denken: vanggewassen voor vogels, is dat wel pluis? Ik moest het eerst ook opzoeken. Een vanggewas is een groenbemestingsgewas dat na een hoofdgewas geteeld wordt met de bedoeling uitspoeling van meststoffen, vooral nitraat, tegen te gaan. Ook helpt het bij de bestrijding van schimmels en aaltjes en voor de aanvoer van organische stof."

Eerste resultaten

"Afgelopen woensdag was er een veldbezoek met aandacht voor de eerste resultaten en de ervaringen van deelnemende boeren en andere. De vanggewassen die er staan zijn bladrammenas, herik, mosterd, Japanse haver, phacelia en gras met klaver. Het doel is om de biodiversiteit te vergroten in de akkers van Flevoland. Maar liefst 40 vogelsoorten zijn er gevonden.

Zaadeters als Groenling en Rietgors zijn aangetroffen in de vanggewassen met zaad. Veldleeuweriken in de percelen met open en lage vegetatie en vooral met stoppels. Leuke soorten tot op heden zijn 9 Blauwe Kiekendieven en 3 Velduilen. Onder de zoogdieren zijn Haas en Ree het meest gezien. De boeren blijken enthousiast om vogels te lokken naar hun land. Tips en ervaringen gingen tussen de aanwezigen over en weer."

Graanstoppel

"Volgend jaar zal ook graan(stoppel) als optie worden meegenomen. Sovon en de Werkgroep Grauwe Kiekendief hebben daar projecten van onderzocht met hoopgevende resultaten.

We kijken terug op een geslaagde middag op de dag dat Flevoland als provincie 30 jaar bestaat. Het pionieren en de cohesie is groot onder de boeren en buitenlui van Flevoland."