Bosaanplant. Foto: André van Kleunen

Pionieren in Armenië

Regelmatig ondersteunt Sovon monitoringsprojecten in het buitenland. Zo nam André van Kleunen in juni deel aan een kennisuitwisseling van IUCN Nederland in Armenië. De Armeense natuurbeschermingsorganisatie FPWC wilde meer weten over natuurbeheer- en monitoring en duurzame landbouw. André dacht mee over geschikte telmethoden.

André bezocht samen met andere vertegenwoordigers van natuurorganisaties het eerste privaat beheerde natuurreservaat in de Kaukasus: de Caucasus Wildlife Refuge (CWR). Het gebied (4000ha) ligt tegen het staatsnatuurreservaat Khosrov aan, op 65 kilometer van de hoofdstad Jerevan. Het is een bergachtige streek op 1500-2300 hoogte met droge, vrij schaars begroeide hellingen. Afgewisseld met natuurlijke graslanden en bos, dat vooral nog in beekdalen ligt. 

Natuurherstel

Oorspronkelijk was het gebied bosrijker, maar grote delen zijn ontbost. Het FPWC werkt in hun reservaat aan natuurherstel, waaronder herbebossing. De lokale bevolking wordt nadrukkelijk betrokken bij het beschermen van het reservaat en op kleine schaal is er ecotoerisme. Het reservaat kent een grote biodiversiteit: grote roofdieren als Bruine Beer, Wolf, Lynx en zelfs het Perzische Luipaard zijn er vastgesteld. Ook voor vogelliefhebbers is het gebied zeer de moeite waard. Er zijn bijna 200 soorten vogels vastgesteld, inclusief meer dan 30 soorten van de Armeense Rode lijst, met veel voor de West-Europese vogelaars interessante soorten als Kaspisch Berghoen, Perzische Roodborst, en Bergtjiftjaf.

Monitoring

Bij de kennisuitwisseling stond monitoring van deze natuur centraal. Jaarlijks worden de belangrijke  -en afnemende! - broedpopulaties van Lammergier en Monniksgier gevolgd door park rangers. De bescherming van deze soorten kan bijvoorbeeld geholpen worden door vogels met zenders uit te rusten. Maar over de meeste andere broedvogels is niets over de ontwikkeling (en dus het effect van maatregelen) bekend. Lastig toegankelijke delen zouden bijvoorbeeld met punt- en transecttellingen geteld kunnen worden, liefst door park rangers en vrijwilligers en betrokkenheid van lokale organisaties.

Atlas

Er zijn overigens ook al andere  initiatieven op het gebied van vogelmonitoring in Armenië gaande. Zo wordt er door de Armenian Bird Census Council momenteel hard gewerkt aan aan de eerste broedvogelatlas van Armenië, die ook gebruikt zal gaan worden voor de twee Europese Broedvogelatlas.

Filmpje

Filmpje met informatie over het Caucasus Wildlife: Refuge en het werk van FPWC