Ruzie tussen meeuwen: Pontische, Storm- en Kokmeeuwen. Wijchen, 27 januari 2017. Foto: Harvey van Diek

Over de grens: overwinterende meeuwen in Frankrijk

In het Franse tijdschrift Ornithos (26/1, januari-februari 2019) staat een artikel over de vijfde landelijke slaapplaatstelling van overwinterende meeuwen. Sommige resultaten komen bekend voor.

De Fransen telden hun meeuwen rond half januari 1984, 1997, 2005, 2012 en 2018. Dat is geen sinecure in zo'n groot land, met een lange kustlijn en veel grote rivieren. En dan hebben we het nog niet eens over de ontberingen voor tellers: kou, slechte lichtomstandigheden, lastige jeugdkleden, grote aantallen...

Ruim een miljoen

In totaal werden er iets meer dan een miljoen meeuwen geteld, ongeveer even veel als bij de laatste telling. Kokmeeuw (afgerond 710.000) en Zilvermeeuw (169.000) waren het talrijkst, gevolgd door Geelpootmeeuw (55.000), Kleine Mantelmeeuw (39.000), Zwartkopmeeuw (32.000) en Stormmeeuw (31.000). Tot de bijzondere soorten behoorden Dunbekmeeuw (42), Ringsnavelmeeuw (10), Grote Burgemeester (25), Kleine Burgemeester (30) en Audouins Meeuw (4).

Veel afnames

Verschillende talrijke soorten zijn in de loop der jaren fors afgenomen, met name Kokmeeuw (-40% in de laatste 15 jaar), Zilvermeeuw, Stormmeeuw en Grote Mantelmeeuw. Dat wordt deels toegeschreven aan klimaatopwarming, maar past ook in een groter plaatje. Sterk toegenomen zijn Zwartkopmeeuw (verdubbeld sinds de voorlaatste telling) en Pontische Meeuw (van 83 naar 1066). Geelpootmeeuw en Kleine Mantelmeeuw hebben een grillig aantalsverloop.

Ook sterns

Bij de tellingen werden ook overwinterende sterns betrokken. Het ging om een fraai aantal Grote Sterns (1019) en een klein aantal Witwangsterns (58).

En bij ons?

De in Frankrijk zo sterk afgenomen meeuwen kenden in ons land in hetzelfde tijdvak veelal een toename gevolgd door afname; grosso modo min of meer gelijkblijvende cijfers dus. De Pontische Meeuw is bij ons eveneens in opkomst, van een noemenswaardige winterpopulatie Zwartkopmeeuwen is (ondanks florerende broedvogelaantallen) nog geen sprake. Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld in de watervogelrapporten (meest recente) of op de site van de Vogelatlas.