Foto: Harvey van Diek

Oost-Europese vogels profiteren van wettelijke bescherming

Verschillende vogelsoorten profiteren van de wettelijke bescherming in Oost-Europa, zo blijkt uit een recent verschenen artikel in het tijdschrift Biological Conservation. Daarin vergelijken onderzoekers de trends van 306 soorten uit de periode voor én na de wettelijke bescherming. Soorten als de Aalscholver en Raaf laten in diverse Oost-Europese landen een opleving zien nadat ze beschermd worden. Een pdf is op te vragen via chris.vanturnhout@sovon.nl.

In de twintigste eeuw heeft een flink aantal populaties in Oost-Europa te lijden gehad van onder meer vervolging door jacht, klimaatverandering en veranderd landgebruik. Veel soorten namen snel af. Begin jaren 90, na de val van het communisme, is een flink aantal wettelijke maatregelen genomen in Oost-Europa om vogels te beschermen.

Afname afgeremd

Om na te gaan of deze wettelijke bescherming zich vertaalde in stijgende trends, vergeleken ze data uit de periode 1970-1990 met data uit 1990-2000. Dus van vóór en na de beschermingsmaatregelen. Wat bleek? De trends van beschermde soorten zoals de Aalscholver, Raaf en Zeearend namens sterker toe dan die van onbeschermde soorten. Daarnaast werd aangetoond dat de snelheid van de afname van veel beschermde soorten halveerde: de maatregelen remden bij diverse soorten de achteruitgang af. Toch waren alle maatregelen niet genoeg om alle negatieve trends in de jaren 90 te stoppen en zette het verlies van biodiversiteit door. Dit onderstreept volgens Birdlife International het belang van goede Europese monitoring.