Dode vogels melden via sovon.nl/dodevogels

Nog steeds vogelgriep bij wilde vogels in Europa

Eind augustus werd bekend dat in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt drie in het wild levende zwanen zijn doodgegaan door het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8. Dit vogelgriepvirus veroorzaakte afgelopen winter grote sterfte onder watervogels in Nederland en andere Europese landen. In verschillende landen werden ook enkele bedrijven en vogels van hobbydierhouders getroffen.

Begin dit jaar nam de vogelsterfte sterk af, maar er is nog steeds virusactiviteit. In enkele Europese landen wordt nog steeds sporadisch vogelsterfte door H5N8 waargenomen, zoals nu in Duitsland. In augustus werd dit vogelgriepvirus ook vastgesteld bij twee knobbelzwanen en drie eenden in Zwitserland en bij twee knobbelzwanen in Engeland.

Gehouden vogels

Behalve bij wilde dieren werd in de periode mei -juli 2017 H5N8 ook incidenteel vastgesteld bij gehouden dieren in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Luxemburg. Bij de uitbraak in Kreis Lippe (Duitsland), werd ook een besmette buizerd gevonden.

Vogelgriep in Nederland

In Nederland is de laatste maanden geen H5N8 meer bij vogels aangetroffen. Wel werd in mei het vogelgriepvirus H5N5 gevonden bij twee ganzen in de gemeente Utrecht. 

Meer informatie

Actuele informatie over de situatie in Nederland is te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Informatie en kaartmateriaal met betrekking tot de situatie van vogelgriep in Europa is te vinden in de Radar Bulletins die uitgegeven worden door Bundesamt für Lebensmittelsicherheit BLV und Veterinärwesen und Friedrich-Loeffler Institut FLI.

Blijf dode vogels melden

In het kader van de vogelgriepmonitoring blijft het belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels gemeld worden. Voor deze monitoring heeft de EU een lijst opgesteld met ‘doelsoorten’. In grote lijnen zijn de vogelsoorten die DWHC en Sovon graag gemeld krijgen voor het testen op vogelgriep: eenden, ganzen, zwanen, futen, rallen, reigers, meeuwen, steltlopers, kraaiachtigen en roofvogels.

Meerdere dode watervogels -> bel  NVWA

Als 3 of meer dode watervogels (eenden, zwanen of ganzen) op dezelfde plaats worden gevonden, neem dan contact op met de NVWA (045 – 546 31 88). Om een goed beeld te krijgen van de sterfte in Nederland, verzoeken wij om daarnaast ook deze dieren te melden en bij opmerking aan te geven dat je contact hebt gehad met de NVWA.

Overige dode vogels

Als je minder dode watervogels of andere vogels vindt, dan kun je deze melden via het DWHC meldingsformulier en/of via Sovon.

 

Bronnen: