Vogelinfo per provincie

Nieuwe soortenpagina's online

De soorten- en gebiedenpagina's worden heel vaak bekeken op sovon.nl. Onder de noemer Vogelinfo presenteren we resultaten van de landelijke monitoringprojecten die vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Binnen dat netwerk werken we samen met de provincies, het CBS, Rijkswaterstaat en het ministerie van EZ. De infopagina's zijn nu uitgebreid met resultaten van afzonderlijke provincies en informatie van ringvangsten en reproductiegegevens.

Provinciale vogelgegevens

De uitvoering van het natuurbeleid ligt tegenwoordig grotendeels bij de provincies. Het is daarom een logische stap om de website uit te breiden met provinciale resultaten, zodat deze ook daar een toepassing zullen vinden. Veel landelijk verzamelde gegevens laten zich namelijk goed op provinciaal niveau presenteren. Of het nu gaat om verspreidingsbeelden of om een weergave van de aantalsontwikkeling. Alleen bij zeldzame soorten, of bij soorten waarvan de dekking in sommige delen van het land minder is, zullen niet altijd alle resultaten zichtbaar zijn. Bij de keuze welke gegevens we wel of niet tonen was de kwaliteitsbeoordeling van het CBS, die de trends berekent, maatgevend.

Reproductie en overleving

We presenteren op de nieuwe pagina's landelijke gegevens over het broedsucces, het CES en het Meetnet Reproductie in de Waddenzee. De gegevens geven inzicht in de ontwikkelingen bij zangvogels (reproductie en overleving) en kustbroedvogels (alleen reproductie). Ook het broedsucces bij ganzen en zwanen, zoals dat al sinds enkele decennia wordt verzameld bij de wintertellingen is toegevoegd. Al deze gegevens geven inzicht in de oorzaken van de waargenomen aantalsveranderingen, zoals onlangs bijv. bleek bij een analyse van vogels in de Waddenzee. Vanuit de nestkaartgegevens worden ook veranderingen in legdatum gepresenteerd, die onder andere inzicht geven in effecten van klimaatveranderingen.

Nieuwe tekst geeft algemene duiding voorkomen

De nieuwe soortenpagina's zijn voorzien van een beknopte tekst waarin het voorkomen in Nederland in algemene zin wordt beschreven. Deze teksten zijn bedoeld als duiding van de kaarten en grafieken die per soort worden getoond. Hier worden de hoofdlijnen genoemd; details over de betreffende soorten of over de meetnetten (en de wijze waarop de gegevens zijn bewerkt) zijn zoals altijd te vinden in de jaarlijkse monitoringrapporten. In een algemeen infodocument (als pdf beschikbaar) wordt uitleg gegeven over de wijze waarop de gegevens op sovon.nl worden gepresenteerd, als hulp bij de interpretatie van de kaarten en grafieken. Niet nieuw, maar wel onderdeel van de uitbreiding van de soorten- en gebiedenpagina's zijn de telrichtlijnen per soort, die al geruime tijd online zijn in te zien.

Belangrijke links

De gegevens per soort, per gebied en per provincie zijn te bekijken onder vogelinfo, maar ook rechtstreeks toegankelijk via onderstaande links:

www.sovon.nl/soorten

www.sovon.nl/provincies

www.sovon.nl/gebieden

De nieuwe soorten- en gebiedenpagina's kwamen tot stand met financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Elise-Mathilde Fonds