Roerdomp. Foto: Harvey van Diek

Nieuwe meerjarenvisie Vogelbescherming

Topnatuur voor vogels in Nederland, internationale bescherming van trekroutes en de algemene  vogels op het platteland en in de stad terugkrijgen, en dat alles dankzij inzet van burgers, boeren, (bouw)bedrijven en overheden. Ziedaar de kern van de nieuwe Strategische Meerjarenvisie die Vogelbescherming Nederland onlangs presenteerde.

Deze nieuwe Meerjarenvisie reikt heel bewust de hand aan grote groepen in een actieve samenleving om samen met Vogelbescherming meer te doen aan een betere toekomst voor onze vogels. De rol van de overheid wordt volmondig erkend maar tegelijkertijd wordt geconstateerd dat een effectieve bescherming niet kan worden gerealiseerd via bemoeienis van de overheid.  Juist voor eens algemene soorten van het boerenland en de stad is het overheidsbeleid ontoereikend geweest.

Gegevens Sovon als onderbouwing
Naast de ambitieuze doelen en de visionaire uitwerking daarvan is opvallend dat Vogelbescherming een belangrijke plaats inruimt voor de onderbouwing van haar werk door wetenschappelijk onderzoek, ‘science based conservation’. Trends in aantallen en verspreiding, voor een belangrijk deel afkomstig uit projecten zoals de meetnetten van Sovon, en de achterliggende oorzaken leiden Vogelbescherming naar duidelijke prioriteiten: kwaliteitsnatuur en goed beschermde natuur van Wadden tot en met de Delta, bescherming van natuurgebieden langs de trekroutes, inzet op rijke en gezonde weidevogelgebieden en daarnaast basiskwaliteit voor natuur en landschap overal: in het landelijk én het stedelijk gebied, dus een fijnere en gezondere leefomgeving voor mensen mét veel vogels .

Lacunes vullen via CAPS
Dat wetenschappelijke onderbouwing  voor het beschermingswerk zo’n prominente plaats heeft gekregen is voor Sovon een extra stimulans om de meetnetten en atlasprojecten verder uit te bouwen en nieuwe kennis te ontwikkelen. Om te evalueren of de doelen zoals geformuleerd in de visie worden gerealiseerd. De samenwerking met Vogelbescherming in het recent opgerichte Centre for Avian Population Studies (CAPS) biedt kansen om nieuwe vragen op te pakken en kennislacunes in te vullen.

Meer over de nieuwe strategische meerjarenvisie  is te vinden op de website van Vogelbescherming.