Limosa 8904 is uit!

Nieuwe Limosa is uit!

De nieuwe Limosa valt vanaf 14 april op de mat, ditmaal met bijdragen over Blauwe Kiekendieven, Kemphanen, slaapplaatsen van meeuwen op daken, Spreeuwen, Holenduiven, Graspiepers en Roodborsttapuiten.

Foerageergedrag overwinterende Blauwe Kiekendieven

In de winter kun je Blauwe Kiekendieven in Nederland vrijwel overal tegenkomen, ook in akker- en weidegebieden. Omdat het Nederlandse cultuurlandschap er qua leefgebied voor vogels in de laatste jaren niet bepaald op vooruit is gegaan, zijn er op diverse plekken maatregelen getroffen om het voedselaanbod voor akkervogels te verbeteren, onder meer door de aanleg van wintervoedselveldjes. Blauwe Kiekendieven uitgerust met GPS-loggers bleken in de winter dit agrarisch natuurbeheer in Oost-Groningen echter links te laten liggen en vooral voor intensief beheerd grasland te kiezen. In Oost-Groningen trok men daarom in de wintermaanden het veld in om te kijken waar Blauwe Kiekendieven het succesvolst waren tijdens hun jacht en waarom.

Genetische ongelukjes en broedseloverlap

Verder in deze Limosa een zogenaamd reviewartikel over de genetische ongelukjes die leidden tot de drie verschillende mantypen bij Kemphanen; de honkman, de satellietman en de faar. Daarnaast artikelen over meeuwen die op platte daken slapen in plaats van op open water, een Culemborgse nieuwbouwwijk met hoge dichtheden aan broedende Spreeuwen en hoe die te tellen, nestpredatie bij Graspiepers en Roodborsttapuiten dat werd vastgelegd met camera’s en broedseloverlap bij Holenduiven.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!