Nieuwe Limosa ploft op de mat

De nieuwe Limosa valt spoedig op de mat. Een smakelijk nummer over Tapuiten, Engelse Kwikstaarten, Waterrietzangers, Kemphanen en Spotvogels.

Tapuiten in de Noord-Hollandse duinen

De Tapuit is de afgelopen decennia in rap tempo schaarser geworden. Verandering van het ‘grijze duinlandschap’ als gevolg van het verdwijnen van natuurlijke kustdynamiek, overmatige stikstofdepositie en het ineenstorten van de konijnenstand droegen daar aan bij. De smalle duinstrook in het uiterste noorden van Noord-Holland onttrok zich aan deze malaise en daar kon Sovon nog een prachtige studie aan Tapuiten uitvoeren. Het artikel in Limosa gaat uitgebreid in op de aantallen, broedbiologie, broedsuccessen en overleving van de Noord-Hollandse Tapuiten.

Engelse kwikken tussen Zuid-Hollandse bollen

De Bollenstreek rond Noordwijk is de belangrijkste regio in Nederland voor broedende Engelse Kwikstaarten. In de periode 1979-85 groeide de Nederlandse populatie naar haar hoogtepunt van 200-350 broedparen. De huidige Nederlandse broedpopulatie bedraagt naar schatting nog 10-20 paar, met de Zuid-Hollandse Bollenstreek als de enige jaarlijks bezette regio. De negatieve trend roept de vraag op of we de Engelse Kwikstaart binnen afzienbare tijd kwijt gaan raken als Nederlandse broedvogel. In het artikel in Limosa nemen de auteurs de recente ontwikkelingen van de broedpopulatie in de Bollenstreek onder de loep.

Verder in Limosa 93.3

Een fraai artikel over de najaarsfenologie van de Waterrietzanger in Nederland en korte bijdragen over het strikken van Kemphanen als vangtechniek voor onderzoek en de vondst van een dwergei in een spotvogelnest.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!