Limosa: toegankelijke artikelen over recent Nederlands vogelonderzoek.

Nieuwe Limosa in de maak

Goed nieuws en minder goed nieuws van de burelen van de Limosa-redactie. Het goede nieuws: er is weer een nieuw nummer in de maak. Het minder goede nieuws: het nummer is wat later en verschijnt in juni. In het nieuwe nummer overigens veel aandacht voor Klapeksters. Ze worden al enkele winters landelijk geteld en nog langer worden ze onderzocht met behulp van kleurringen.

Enkele winters organiseerden Sovon en Waarneming.nl gezamenlijk speciale klapekstertellingen en de resultaten daarvan worden in de nieuwe Limosa gepresenteerd. De jaarlijkse aantalsfluctuaties die bij de Klapeksters werden vastgesteld lijken vooral de ontwikkelingen in de Scandinavische broedgebieden te weerspiegelen. Daarnaast is alweer twaalf jaar lang intensief onderzoek verricht aan de soort met behulp van kleurringen en dat werpt licht op de relatie tussen begrazing van overwinteringsgebieden en de conditie en plaatstrouw van Klapeksters in Nederland.

Minder duikeenden

Ook aandacht voor de relatie tussen ijsbedekking in de Oostzee en overwinterende duikeenden in Nederland. Tot in hoeverre is het winterweer in Scandinavië een verklaring voor de veranderende aantallen Nonnetjes, Tafeleenden en Brilduikers in ons land?

Kweldervogels

Op de buitendijkse gronden langs de Friese Waddenkust zijn de polderdijken van zomerpolders hier en daar opgeheven ten bate van verkweldering. In de nabije toekomst staat dit voor meer buitendijkse zomerpolders langs de kust te gebeuren, maar wat voor effect heeft dat op de broedvogelbevolking langs de Friese kust. Een uitgebreid artikel op basis van door vrijwilligers verzamelde broedvogelgegevens geeft de veranderingen weer.

Dit en meer binnenkort in de nieuwe Limosa, nummer 88.1. Het nummer zal waarschijnlijk in juni uitkomen. Nog een poosje geduld a.u.b.

Schrijf ook

Ook schrijven voor Limosa? Blader eens door de workshop die de redactie van Limosa gaf op het NOU-congres in januari van dit jaar om te kijken hoe in de pen te klimmen. Of neem gerust eens contact op met redactie-secretaris Romke Kleefstra.