Limosa 93-2

Nieuwe Limosa!

De nieuwe Limosa is gedrukt en wordt momenteel verzonden. Een iets dikker nummer dan gebruikelijk, boordevol artikelen.

40 jaar Huis- en Ringmus gevolgd

Sovons oudste monitoringproject is het Punt Transect Tellingen-project, ofwel het PTT. Al ruim 40 jaar loopt het en dat levert zo langzamerhand prachtige resultaten op. In de nieuwe Limosa een uitgebreide beschouwing van de trends die Huis- en Ringmus sinds eind jaren ’70 laten zien, verdeeld over het noorden en zuiden des lands, hoog en laag Nederland, in relatie tot natuurlijk habitat en bebouwing. Voor beide soorten geldt dat de trend allerminst positief is en in Limosa wordt gekeken de oorzaken van de afnames bij beide soorten.

De curiositeiten van Grote Canadese Ganzen

In de nieuwe Limosa twee stukken over de Grote Canadese Ganzen die ruien en hun jongen grootbrengen in Haren (Groningen). Dat ganzenparen jongen adopteren van andere paren weten we, maar hoe dat gaat is de vraag. In Haren werd gezien hoe jongen overliepen van hun ouders naar hun nieuwe pleegouders, waarbij de moeders in kwestie zussen waren. Een unieke waarneming, die in Limosa beschreven wordt. In een korte bijdrage nog een ander fenomeen. Alle Canadezen in Haren dragen halsbanden, omdat ze ieder jaar gevangen en geringd worden, zowel volwassen als onvolwassen vogels. Een jong verloor zijn halsband en werd prompt door de anderen met de nek aangekeken, totdat hij een nieuwe halsband kreeg.

Verder in Limosa 93.2

Een fraai artikel over de veranderende broedvogelbevolking van het zoetwatergetijdengebied langs de Oude Maas en korte bijdragen over Eksters die op gebouwen nestelen en over de opmerkelijke winterconcentraties van Pimpelmezen in goudlorkpercelen. Van Sovon is er een uitgebreide beschouwing van 10 jaar slaapplaatsen tellen.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!