Limosa 91-4 is uit!

Nieuwe Limosa!

Limosa-lezers vonden weer een nieuw nummer op de mat. Een nummer met een Brabants tintje, vanwege twee bijdragen over Zwarte Spechten op de Brabantse Wal. Daarnaast ook gezenderde Brabantse Patrijzen en in het binnenland broedende Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen, waarvan de eerste broedgevallen in Brabant waren.

Zwarte Spechten

De Zwarte Specht is een voedselspecialist die vooral insecten in vermolmd hout eet. Hij bewoont uitgestrekte bossen die liefst alle successiestadia bevatten: open plekken, jonge en oude opstanden, en dode stammen. Verder verschaft hij forse holen aan andere vogelsoorten en zoogdieren. Vanwege die eigenschappen wordt hij vaak als indicatorsoort voor een hoge biodiversiteit en kwaliteit van bossen beschouwd. Het is wel handig als een indicatorsoort ook makkelijk te monitoren is, maar dat blijkt een fikse uitdaging bij de Zwarte Specht. Reden om inventarisaties en tellingen op de Brabantse Wal in het hoofdartikel van de nieuwe Limosa eens tegen het licht te houden.

In deze Limosa ook nog een korte bijdrage over hoe op de Brabantse Wal met een cameraval een Boommarter werd betrapt bij het leegroven van een nest jonge Zwarte Spechten. Met een toenemende populatie Boommarters zou dit in de toekomst een oorzaak voor een verdere achteruitgang van Zwarte Spechten in Nederland kunnen zijn.

Verder in dit nummer

In Noord-Brabant werden gezenderde Patrijzen gevolgd, waardoor inzicht werd gekregen in individueel habitatgebruik. In de nieuwe Limosa een uitwerking hiervan. Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen beperken zich niet tot de kustprovincies, maar kwamen de afgelopen decennia in toenemende mate dieper in het binnenland tot broeden. In de nieuwe Limosa een overzicht daarvan tot en met 2015. Verder ook de rubriek Andermans Veren en van de NOU is er een uitgebreid verslag van de NOU-themadag op de Landelijke Dag te Apeldoorn.

Volgende Limosa in de maak

De volgende Limosa is ook al in de maak. Daarin o.a. een uitgebreid overzichtsartikel over broedende Zeearenden in Nederland van de Werkgroep Zeearend Nederland.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!