Nieuwe internationale wadvogeltrends

De Waddenzee delen we met de Denen en de Duitsers. Zodoende werken we ook driftig samen aan internationale overzichten van hoe het met vogels in de internationale Waddenzee gaat. Er is net een update verschenen van doortrekkers en overwinteraars op de Deense, Duitse en Nederlandse hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s).

Nieuw overzichtsrapport

Het nieuwe overzichtsrapport van de Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea (JMMB) geeft van 34 soorten zowel de internationale Waddenzee-trend als die van ieder land afzonderlijk, over een periode van 30 jaar en over de laatste tien jaar. Daarbij is Duitsland opgedeeld in de deelstaten Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen. Dat geeft in één oogopslag weer welke soorten het goed of niet goed doen en hoe trends per Waddenzeeregio uiteen lopen.

Wormeneters op Nederlands wad beter af?

Wat opvalt over een periode van 30 jaar is dat enkele wormenetende steltlopers het in de Nederlandse Waddenzee beter doen dan op het Duitse en Deense wad. Dat geldt onder meer voor de Zilverplevier, Kievit, Bonte Strandloper, Rosse Grutto en ook voor de Wulp. Onze soort van het jaar was stabiel (Nedersaksen) of nam af (Sleeswijk-Holstein) op de Duitse wad, maar aantallen groeiden juist in de Nederlandse Waddenzee, waar het overgrote deel van de Wulpen in de internationale Waddenzee verblijft. Ook in Denemarken liet de Wulpen een toename zien, maar waar het bij ons om tienduizenden Wulpen gaat, gaat het in Denemarken om veel kleinere aantallen (enkele duizenden).

Meerderheid soorten neemt af

Zorgelijk is wel dat van de 34 soorten twee keer zoveel soorten afnemen dan er toenemen. Wanneer de soorten in voedselgroepen worden opgedeeld, laten schelpeneters nog altijd een negatievere trend zien dan bijvoorbeeld vis- en planteneters. Bij viseters zijn de toegenomen aantallen Lepelaars en Aalscholvers daarop van invloed, bij de planteneters is het vooral de Brandgans die dat beeld bepaalt. Als we kijken naar de betekenis van de Waddenzee voor soorten dan is van een kwart van de soorten 50 tot 100% van de flyway-populatie in de Waddenzee te vinden. Daarbij staat de Bergeend zowaar bovenaan.

Download het rapport

Het internationale wadvogelrapport is als pdf te downloaden van de Waddenzee Werelderfgoed website, maar ook hier van onze site.

Romke Kleefstra - Regiocoördinator Nederlandse Waddenzee