Nieuw watervogelverslag verschenen

Het rapport vat de resultaten samen van de landelijke watervogeltellingen in seizoen 2016/17. Maandelijks werden 500.000 tot 5,66 miljoen watervogels geteld, met het hoogste aantal tijdens de midwintertelling half januari, de telling met de grootste dekking.

Serieus winterweer begon pas na de midwintertelling. Daarom waren Goudplevieren in januari nog in normale aantallen aanwezig en andere vorstgevoelige soorten als Slobeend zelfs vrij algemeen. Aalscholvers waren ongewoon talrijk op het IJsselmeer en het hoge aantal van ruim 157.000 Zilvermeeuwen (60% meer dan het vijfjarig gemiddelde) doorbrak de langdurige afname sinds de jaren negentig.

Verspreiding en regionale trends

De watervogelrapporten kennen jaarlijks een ander thema. Ditmaal ligt de nadruk op de landelijke verspreiding en trends in belangrijke gebieden. Er zijn soms opmerkelijk regionale trendverschillen, zoals bij sommige soorten tussen Waddengebied (toename Bontbekplevier, afname Kluut) en Deltagebied (afname Bontbekplevier, toename Kluut). Soms zijn trends zelfs binnen regio’s tegengesteld, zoals bij Meerkoet (westelijk versus oostelijk IJsselmeergebied) en Smient en Middelste Zaagbek (binnen Deltagebied). Soms kent dit lokale oorzaken, zoals veranderende waterkwaliteit en/of voedselbeschikbaarheid.

Natura 2000

52 gebieden zijn binnen Natura 2000 aangewezen vanwege hun belang voor niet-broedende watervogels (67 soorten). De vastgestelde aantallen (vijfjaarlijks gemiddelde) kunnen we vergeleken met de per gebied opgestelde instandhoudingsdoelen. In 29 gebieden bereikte minimaal de helft van de soorten aantallen hoger dan de gebiedsdoelstellingen, in 26 gebieden bleven de aantallen van minimaal de helft van de soorten daaronder.

Waarom niet eerder

Lezers vragen zich wel eens af waarom de rapporten niet eerder verschijnen. Enkele onmisbare grote databestanden zijn pas na enige tijd beschikbaar. Controle en bewerking van alle gegevens kost tijd, net als het schrijven van teksten. Maar dankzij de toenemende digitale invoer (o.a. Avimap) is er wel progressie en kunnen rapporten in de toekomst hopelijk eerder verschijnen.

Rapport

Bekijk de publicatie.