Waar komen de Grote Zilverreigers vandaan? Presentatie Jan Kramer & Romke Kleefstra

Najaarsbijeenkomst Sovon & FFF in Friesland op 23 november

Voor alweer de 48ste keer organiseren Sovon en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) een gezamenlijke bijeenkomst voor vrijwilligers in Friesland. Traditiegetrouw wordt dat een drukbezocht avondje met interessante lezingen, waarin ditmaal onderzoek naar verschillende soorten watervogels in Friesland centraal staat.

Grote Zilverreigers

Op het ‘winterwatervogelavondje’ gaat aandacht uit naar waar overwinterende Grote Zilverreigers zoal vandaan komen, aan de hand van kleurringonderzoek.

Kolganzen

Afgelopen zomer werd een groot aantal in Friesland broedende Kolganzen uitgerust met halsbanden. Om wat voor broedpopulatie gaat het, hoe verloopt hun broedseizoen en wat doen ze de rest van het jaar? Ook hierover een lezing.

Wilde Eend en Krakeend

Tot slot een lezing over twee van de algemeenste watervogels, te weten Wilde Eend en Krakeend. De eerste wordt schaarser, de tweede is talrijker dan ooit.

Lopende zaken

Voorafgaand aan de lezingen is er aandacht voor lopende zaken van o.a. Sovon en FFF, zoals cursussen, tellingen, winterrustgebieden voor watervogels in Friesland en meer.

Adres

De Sovon/FFF-Voorjaarsbijeenkomst vindt zoals gebruikelijk plaats in Hotel Oostergoo te Grou, in het hart van de provincie. Vanaf 19.15 bent u welkom en is er koffie en thee. Het programma begint om 19.45 uur en eindigt om 22.00 uur.

Programma:

Jan Kramer & Romke Kleefstra – Gekleurringde Grote Zilverreigers in Fryslân; waar en waar vandaan?

Romke Kleefstra  – Onderzoek naar Friese Kolganzen met behulp van halsbanden

Sovon - Wilde Eend in duikvlucht? Populatieontwikkeling Wilde Eend en Krakeend onder de loep

Provincie Fryslân – Winterrust voor watervogels in Fryslân

Kortom

do. 23 november 2017

19.15 – 22.00 uur

geen entree

Hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 1, Grou