Pierre Marechal tijdens een voordracht

In memoriam: Pierre Maréchal (1946-2018)

Op 19 juli 2018 overleed onverwacht Pierre Maréchal. De geboren en getogen Eindhovenaar was de laatste jaren vooral bekend als dichter en organisator van literaire (en andere artistieke) activiteiten. Oudere vogelaars kennen echter zijn naam eveneens.

Midden jaren zeventig begon hij met vrijwilligerswerk voor de Stichting Mondiaal Alternatief. Dit was een door Ernst Bartels opgerichte idealistische organisatie die aandacht vroeg voor de teloorgang van de natuur en met economische en maatschappelijke alternatieven probeerde te komen om het tij te keren.

Onvermoeibaar (1): rapporten

Onder de vlag van de stichting publiceerde Maréchal in de jaren tachtig zo'n 20 Ecoscripts. Dit waren, allengs dikker wordende, rapporten met een ecologische inslag over vogelsoorten als Kokmeeuw en Groenling; soorten die economische schade zouden berokkenen of overlast veroorzaken. Ze groeiden uit tot kleine monografieën.

Onvermoeibaar (2): artikelen

De ijver van Pierre kwam ook tot uiting in zijn bijdragen aan of organisatie van themanummers van Het Vogeljaar, zoals over de Ortolaan (1984), Huiszwaluw (1986), Oeverzwaluw (1987), Nachtzwaluw (1990) en Grauwe Klauwier (1993). In hetzelfde tijdschrift publiceerde hij ook vele artikelen, vaak over kraaiachtigen maar ook andere soorten (Kuifleeuwerik, Boomklever, Zwarte Mees enzovoort) of belangrijke thema's (Vogelrichtlijn, bestrijdingsmiddelen). Ze zijn te vinden via de website natuurtijdschriften.nl

Literatuurkennis

Uit de Ecoscripten en de vele artikelen blijkt een grote literatuurkennis. De lijsten van geraadpleegde boeken, rapporten en tijdschriften zijn zonder uitzondering lang. Dat Pierre een goed gevulde ornithologische boekenkast had, bleek na zijn dood. De familie schonk de vele meters omvattende bibliotheek aan Sovon, waarvoor nog steeds grote dank. De bij ons nog ontbrekende boeken hebben hun plek in onze eigen bibliotheek inmiddels gekregen, voor de overige is een goede bestemming gevonden.

 

Fred Hustings