Living Planet Report schetst somber beeld

Vandaag presenteert het Wereld Natuur Fonds het nieuwe Living Planet Report met de ondertitel natuur en landbouw verbonden. De verhalen in het rapport laten op basis van een grote hoeveelheid telgegevens van planten en dieren zien dat het er beroerd voorstaat met de Nederlandse natuur in boerenland en natuurgebieden. De publicatie dringt aan op een snelle en structurele vermindering van stikstof - een belangrijke veroorzaker van verlies aan biodiversiteit. Het eerste exemplaar wordt aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overhandigd. Sovon werkte met vogelgegevens mee aan de publicatie. 

Twee grote ontwikkelingen worden voor het voetlicht gebracht: de intensivering van de landbouw en de gevolgen daarvan in bossen en heidegebieden. Bodemdieren, insecten en vogels in het open boerenland, zoals de Patrijs, Grutto en Veldleeuwerik, staan hierdoor onder grote druk. In dit overzicht van Sovon/CBS is de trend van deze groep vogels te zien. De totale afname van de broedvogels van het open boerenland sinds begin 20ste eeuw bedraagt naar schatting 85 procent. In het huidige boerenland is te weinig voedsel en dekking te vinden en hun nesten gaan nog vaak verloren door landbewerkingen en predatie.

Vogels uit open boerenland, zoals deze Veldleeuwerik, namen sinds begin vorige eeuw met zo'n 85 procent af.

Stikstof en vogels

De gevolgen van de hoge stikstofdepositie zijn het belangrijkste onderwerp van de LPR. De vermesting en verzuring heeft vooral gevolgen in natuurgebieden op de van nature voedselarme hoge zandgronden. Door vergrassing van heidegebieden wordt de vegetatie hoger en dichter, verdwijnen grote insecten, wat soorten als Korhoen, Duinpieper en Tapuit uiteindelijk ook de das om doet. Het Korhoen staat op de rand van verdwijning. De laatste broedende Duinpiepers verdwenen al in 2003 en in 2018 broedden er geen Tapuiten meer op de Veluwe. 

Hoe dit domino-effect werkt, lees je in dit online interview Stikstof en vogels