Foto: Ran Schols

Kortsnavelboomkruiper neemt verder toe in Twente

Langzaam maar zeker breidt de Kortsnavelboomkruiper zich verder uit in de Twentse bossen. Dit jaar werden er zelfs 10 territoria vastgesteld met daarbij nog 4 locaties met helaas een ontbrekende vervolgwaarneming.

Door Ben Hulsebos, districtscoördinator Twente

De eerste Kortsnavelboomkruiper, een ongepaard mannetje, werd in 2005 op de Lonnekerberg in Enschede gehoord. Het jaar daarop was er op dezelfde locatie een geslaagd broedgeval. De soort kende in 2007 een verhoudingsgewijs geweldige toename in Twente, want het aantal territoria en broedgevallen nam toe tot 7 en  de soort breidde zich verder uit van de Lonnekerberg naar het Haagse Bos. Na een periode van jaarlijks 1 tot 3 territoria was er in 2012 weer een opleving en werden er wederom 7 territoria vastgesteld.

Lastig te vinden soort

De Kortsnavelboomkruipers worden tegelijkertijd met het Twentse onderzoek naar Middelste Bonte Spechten geïnventariseerd, want ze komen bijna in dezelfde leefomgeving voor. Helaas zijn ze een bijzonder lastig vast te stellen soort die soms wel en soms niet op geluid reageert. Ook de zang wordt maar sporadisch gehoord. Interessant is echter dat het verspreidingsgebied zich uitbreidt. Naast de vaste locaties op de Lonnekerberg (1) en Haagse Bos (3) zijn ze nu ook aangetroffen in het Oldenzaalse Veen (1) en in Losser op Boerskotten (2), Hooge Lutte (2) en Snippert (1). Op 5 andere locaties nl. Singraven (2), Roderveld, Oldenzaalse Veen en Sterrenbos bij Enschede (buiten de kaart) werden Kortsnavels aangetroffen, waarvan helaas de noodzakelijke vervolgwaarneming niet kon worden binnengehaald.

Figuur 1: ontwikkeling aantal territoria in 2005 - 2014