Kleine Zilverreiger. Foto: Harvey van Diek

Kleine Zilverreigers in het binnenland: een praktijkvoorbeeld

In ons land kennen we de Kleine Zilverreiger vooral uit het Delta- en Waddengebied. Hier liggen bijna alle kolonies en foerageren de vogels in veelal brakke tot zilte wateren.

Diep in het binnenland is deze reiger schaarser en moeten vogelaars er soms moeite voor doen om hem op de regionale jaarlijst te krijgen. Niet zo langs de Lek tussen Beusichem en Hagestein, op de grens van Utrecht en Gelderland. Kleine Zilverreigers zijn daar tegenwoordig in de nazomer relatief talrijk, al moeten we dan denken aan hooguit een twintigtal vogels.

Afwijkende toename

Jouke Altenburg - die kennen we nog, van de Vogelatlas! - verdiepte zich in de materie en reconstrueerde het historische beeld. De recente toename hier spoort niet goed met het landelijke beeld. Enkele wat koudere winters rond 2010 maakten immers een eind aan de voortvarende opmars van Kleine Zilvers in ons land, en het herstel van onze broedpopulatie na verschillende zachte winters valt tegen.

Lastig verklaarbaar

De lokale ontwikkeling is daarmee niet eenvoudig te verklaren, al is het aannemelijk dat de soort profiteert van herinrichting van de Lekuiterwaarden. Hierdoor nam de oppervlakte ondiep water toe. De herinrichting vond echter al rond de eeuwwisseling plaats, terwijl de respons van de reigers van veel recentere datum is. Mogelijk speelt voedselbeschikbaarheid een rol. Daarom wil Jouke de komende jaren foeragerende vogels gaan protocolleren. Onderzoek aan braaksel/braakballen is onmogelijk, omdat de reigers in bomen boven water slapen.

Lezen en delen

De bevindingen zijn vastgelegd in Hak-al, het tijdschrift van Natuur- en Vogelwacht Culemborg. Je kunt hier een pdf bekijken van de reconstructie en/of het foerageersucces van een vogel die enige tijd gevolgd werd. Heb je zelf een interessant artikel of rapport gemaakt over eigen onderzoek, en wil je dat delen met geïnteresseerden? Stuur op naar Sovon (webredactie@sovon.nl) en we kijken of we er een plekje voor vinden op de website.