Groenlingen, karakteristieke tuinbezoekers. Foto: Harvey van Diek

Jaarrond Tuintelling

Onlangs is de Jaarrond Tuintelling ten doop gehouden. Een leuk en eenvoudig project dat mooie gegevens oplevert.

Telt jouw tuin ook mee? Tel vogels, en desgewenst ook andere groepen zoals vlinders, libellen, zoogdieren, insecten en amfibieën.

Waarom jaarrond tuin tellen

Tuinen nemen een behoorlijk deel van het verstedelijkte Nederlandse oppervlak in. Ze vormen een biotoop voor allerlei vogels, maar ook andere groepen. De betekenis ervan zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Doel tuintelling

Het systematisch verzamelen van gegevens over vogels en andere soortgroepen in en rond tuinen. Door bij te houden wat er in jouw tuin voorkomt, draag je bij aan een beter beeld van hoe het met de natuur in jouw directe omgeving gaat.

Welke soorten

Alle tuinsoorten. Vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, insecten, amfibieën, reptielen. Je mag zelf kiezen welke soortgroepen je bijhoudt. 

Hoe werkt tuintelling

Als deelnemer kun je wekelijks doorgeven welke soorten er in en om je tuin zaten. Daarnaast is het mogelijk om gerichte tellingen uit te voeren gedurende 5, 10 of 15 minuten. 

Organisatie Jaarrond Tuintelling

De jaarrond tuintelling is een initiatief van verschillende partijen: naast Sovon Vogelonderzoek Nederland zijn dat Vogelbescherming Nederland, De Vlinderstichting, RAVON, Zoogdiervereniging, FLORON en EIS Kenniscentrum Insecten. De organisaties hebben hun krachten gebundeld met als doel meer informatie over natuur in en rond tuinen te verzamelen èn om natuurvriendelijke tuinen te bevorderen.

Ook jouw tuin zit vol leven, geef het door! Kijk op de site van de Jaarrond Tuintelling.