Bij de jaarrond beschermde nesten in Overijssel horen ook die van de Roek. Foto: Albert de Jong

Jaarrond beschermde vogelnesten in Overijssel

Het is in Nederland en elders in de Europese Unie verboden om opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. De soortenbescherming, waaronder die van jaarrond beschermde nesten van vogels, wordt sinds de invoering van de Wet natuurbescherming in 2017, geregeld door de provincies. Elke provincie kan hier (binnen Europese en nationale kaders) eigen beleid voor vaststellen.

Jaarrond beschermde nesten

Bij de bescherming van vogels wordt veelal gewerkt met vogelsoorten met “jaarronde beschermde nesten”. Let wel: alle inheemse vogelsoorten zijn het hele jaar beschermd, maar nesten in beginsel alleen als ze eieren of jongen (kunnen) bevatten. Buiten het broedseizoen kan er echter van alles gebeuren waardoor het nest of de nestlocatie in het daaropvolgende broedseizoen niet mee gebruikt kan worden. Zo kan een gebouw met veel gierzwaluwnesten gerenoveerd zijn of een oud loofbos met Middelste Bonte Spechten ontdaan zijn van alle waardevolle oude eiken. Om een aantal vogelsoorten die daarvoor speciaal gevoelig zijn de benodigde extra bescherming te bieden is afgesproken om nesten en de directe ‘functionele’ omgeving van de nestplaats van een selectie van vogelsoorten jaarrond te beschermen. Deze lijst als zodanig is niet opgenomen in de Wet natuurbescherming. Formeel gaat het om een provinciale ‘beleidsregel’ waarin de bescherming nader wordt ingevuld. Zo wordt duidelijk hoe de provincie omgaat met beschermingsregels.

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft de landelijke lijst van jaarrond beschermde nesten van vogels herzien en aangepast aan de provinciale situatie. Deze nieuwe lijst van 48 vogelsoorten is nu dus beter toegesneden op de vogels die in Overijssel een belangrijk leefgebied hebben. Voor deze soorten geldt dat hun nesten, rust- en verblijfplaatsen gedurende het gehele jaar beschermd zijn. De provincie heeft dit in de Beleidsregel Natuur 2017 opgenomen. Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden op de website van de provincie Overijssel:  Daar is ook de lijst met de 48 relevante vogelsoorten te raadplegen.