Waakzame Kievit op maisakker. Foto: Albert de Jong

Goed seizoen voor weidevogels in Fryslân

In grote delen van Fryslân werden in het voorjaar van 2021 meer broedparen van de vier bekendste weidevogels geteld dan vorig jaar. Dit is een positieve uitzondering op de overwegend dalende trends in de provincie. Het natte voorjaar en late maaien zorgden voor gunstigere omstandigheden. Dat meldt het Jaarbericht van 2021 (online pdf).

Jaarlijks gaan enkele duizenden vrijwilligers van verschillende organisaties in de provincie op pad. Ze tellen broedparen, alarmerende paren en beschermen nesten op een oppervlak van meer dan 144.000 hectare. Sinds 2019 brengen de organsiaties die dit werk coördineren een gezamenlijk jaarbericht uit. Daarin worden de eerste globale indrukken op basis van jaarlijks getelde gebieden gedeeld. De MAS-tellingen en weidevogeltellingen van het BMP-project zijn een belangrijk onderdeel.

Grotere aantallen

Op de regio Friese Wouden na werden bijna overal in de provincie grotere aantallen Kieviten, Grutto's, Tureluurs en Scholeksters vastgesteld. Omdat het voorjaar nat was, stond het waterpeil in veel polders hoog. Dat zorgde voor gunstige foerageermogelijkheden. Door de vele regenval (o.a. in mei) gingen waarschijnlijk wel veel eerste legsels en kuikens van Kieviten verloren. Doordat het lang nat en koud was, werd het grasland op veel plekken pas laat gemaaid (vaak pas begin juni), waardoor kuikens van Tureluur en Grutto grotere overlevingskansen hadden. Het aantal alarmerende paren van Grutto's was dan ook bovengemiddeld en het nestsucces bedroeg waarschijnlijk meer dan 70%. 

Samenwerkingsverband

Het Jaarbericht is een samenwerking van zes organisaties die weidevogels monitoren, beschermen en terreinen beheren: de Bond Friese VogelWachten (BFVW), Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektivenberied Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.