Vogelmonitoring doe je in deze tijd in je eentje | Foto: Harvey van Diek

Gevolgen van Covid-19 voor vogelmonitoring

De maatregelen vanwege Covid-19 hebben ook gevolgen voor vogelmonitoring. Naast de bekende maatregelen zijn sommige terreinen vanwege het risico op groepsvorming afgesloten of is de toegang naar observatiepunten beperkt.

In samenspraak met terreinbeheerders en overheden heeft Sovon richtlijnen uitgewerkt voor vogelaars die bezig zijn met monitoring. Belangrijk is de voorwaarde om alleen (sinds 22 april onder strikte voorwaarden met z’n tweeën) het veld in te gaan. De monitoringrichtlijn wordt op onze website actueel gehouden.

Op het moment van het opstellen van deze bijdrage (24 april) is de situatie als volgt:

  • Het aantal bezochte BMP-telgebieden ligt 6% lager dan vorig jaar rond deze tijd. Het aantal actieve tellers is met 13% teruggelopen. Dat laatste houdt verband met het verzoek om zonder mede-tellers of cursisten het veld in te gaan.
  • Vooral in het Waddengebied vallen BMP-gebieden uit. De bootdiensten en overnachtingsmogelijkheden zijn beperkt, terwijl sommige eilanden het zonder bewaking door vogelwachters moeten stellen; deze leveren normaliter een belangrijke bijdrage aan de monitoring. Omdat er weinig recreanten op de eilanden zijn wordt dit voorjaar speciaal gelet op eventuele extra vestigingen van strandbroeders zoals plevieren.
  • Het aantal getelde en ingevoerde kolonies ligt 10% hoger door 13% meer tellers. De toename wordt deels veroorzaakt door meer invoer via AviMap, in plaats van via de website achteraf.
  • Het aantal getelde MUS-routes ligt 74% hoger dan een jaar geleden op dit moment. Deze opmerkelijke stijging hangt deels samen met meer invoer via de app en meer (doordeweekse) mogelijkheden om tellingen te doen. We hebben echter ook meer aanmeldingen dan in voorgaande jaren.
  • Het aantal ingevoerde watervogeltellingen in maart is vrijwel gelijk aan vorig jaar maart, maar die telling viel nog net voor de belangrijkste maatregelen. Wel zijn er vliegtuig- en boottellingen uitgevallen. Voor april wordt een afname in de telparticipatie verwacht, ook al omdat vaak gewerkt wordt met telploegen.
  • Het aantal slaapplaatstellingen ligt iets lager dan vorig jaar rond deze tijd.
  • Het aantal ingevoerde lijsten in het kader van Live-Atlas ligt tussen 1 maart en 15 april ruim 2,5 keer zo hoog als vorig jaar. Dit is mogelijk verbonden met het grote aantal thuiswerkers dat een rondje wil lopen.
  • Alle cursussen en praktijktrainingen zijn afgelast dan wel vervangen door goed bezochte videopresentaties, met de gelegenheid om live vragen te stellen. Ze worden veel bekeken op het YouTube-kanaal van Sovon.

Tot dusverre zijn de gevolgen dus te overzien, al wisselen ze per meetnet. Als er vragen zijn dan vernemen we dat graag!