Geoorde Fuut | Harvey van Diek

Geoorde Fuut yn Fryslân 2016

Voor deze maand een beschrijving van het voorkomen van de Geoorde Fuut in onze telgebieden. 

Districtscoördinator Friesland, Gerard Tamminga

In de afgelopen jaren zijn er in negen telgebieden van Sovon diverse territoria van de Geoorde Fuut gemeld. De gebieden waar het afgelopen jaar nog territoria zijn gemeld zijn: It Eilân bij Grou en De Jan Durkspolder (Alde Feanen). Zie grafiek voor een overzicht.

Althans…op moment van schrijven zijn ze voor deze twee gebieden ingevoerd. Op It Eilân bij Grou zijn het afgelopen jaar 8  territoria minder geteld. Zou dit te wijten zijn aan de herinrichtingswerkzaamheden? 

Territoria Geoorde Fuut in Friesland Fryslan | Gerard Tamminga Sovon

Telgebieden in Friesland waar territoria van de Geoorde Fuut zijn gemeld

 

Losse meldingen doorgeven

Mocht je als teller deze mooie soort ook in je telgebied hebben waargenomen en één of meer territoria hebben vastgeteld, voer hem dan in op de Sovon-site onder Losse Melding of druk, in geval van een BMP-telgebied nog even op de knop "Doorsturen naar BMP". Je telling verschijnt dan in mijn overzicht.

Uiteraard kan de Geoorde Fuut op meer plaatsen in onze provincie kunnen broeden, alleen wordt op die plaatsen mogelijk (nog) niet geteld. Ik hoor graag waar mogelijke territoriale vogels aanwezig zijn. Hopelijk lukt het dan om de soort daar goed op de kaart te krijgen. Misschien wil je dit gebied wel zelf gaan tellen want een gebied met Geoorde Futen is beslist geen straf om in ronde te lopen! We horen het graag.

Kokmeeuw

Van de Geoorde Fuut is bekend dat ze broedt in de nabijheid van de Kokmeeuw, vanwege bescherming tegen predatoren. En laat de Kokmeeuw nou licht toenemen in enkele Friese gebieden. Of dat gaat betekenen dat het lagere aantal uit de beide ingevoerde gebieden weer gaat ombuigen is nog koffiedik kijken.. Ook Kokmeeuwen kunnen als broedvogel massaal verschijnen en een jaar later volledig wegblijven. Benieuwd naar de komende jaren.

Bedankt tellers

Ik wil uiteraard alle tellers bedanken voor hun inzet in het veld. Zonder jullie inzet komen de gegevens niet boven water.

Invoeren

Aan een aantal tellers nog het verzoek om hun resultaten in te voeren. Ik heb jullie nog niet persoonlijk benaderd, vandaar even in algemene zin. In het bijzonder zou ik het mooi vinden als dat de telresultaten van de Kokmeeuw spoedig ingevoerd zijn, zodat ik van deze soort een zo’n compleet mogelijk overzicht kan geven.

Anekdotes

Tot slot, mochten jullie mooie anekdotes uit het veld hebben, een leuk kort verslag van een bijzondere inventarisatieochtend, een mooi verhaal over bijzondere broedresultaten.. Dit soort verhalen kunnen best geschikt zijn voor de Provinciale Nieuwsbrief van Fryslȃn. Alle Sovon-tellers in onze provincie ontvangen deze nieuwsbrief! Stuur ze me toe en we gaan kijken of we het kunnen plaatsen! Leuk als daar ook een fraaie foto bij zit natuurlijk!

Contact

Gerard Tamminga. Tel: 0642261934 & mail: