Firefly kan vogelschade fruitteelt verminderen

Schade aan Conference peren veroorzaakt door zangvogels, is een toenemend probleem in de fruitteelt. Onderzoek uitgevoerd door Sovon in opdracht van het Faunafonds laat zien dat pikschade sterk verminderd kan worden door het gebruik van zogenoemde Firefly bakenkaarten. Deze kaarten zijn oorspronkelijk ontwikkeld om te voorkomen dat vogels zichzelf tegen hoogspanningskabels dood vliegen.  

Het totale bedrag aan uitgekeerde tegemoetkomingen voor schade aan fruit door vogels in Nederland is het laatste decennium enorm toegenomen. In 2011 is meer dan 1,3 miljoen uitgekeerd en sindsdien is dit bedrag alleen maar gestegen. Er lijkt dus sprake te zijn van een toenemend probleem in de fruitteelt en daarom is er behoefte aan maatregelen die tot een effectieve vermindering van de schade door vogels aan rijpend fruit kunnen leiden.

Veldproef

In 2010 en 2011 heeft een grootschalige veldproef met de Firefly plaatsgevonden bij 20 bedrijven in Zeeland en de Betuwe. In deze veldproef is onderzocht in hoeverre de Firefly een significant verminderd effect op schade veroorzaakt door vogels aan rijpende Conference peren had en of de positionering van de Firefly daarbij nog een rol speelt.

Bij de 20 bedrijven zijn in 2010 en 2011 in totaal 3570 bomen gecontroleerd op aangepikte peren. Gemiddeld over de 20 bedrijven was er in de proefvlakken met Firefly’s minder schade veroorzaakt door kleine zangvogels dan in de proefvlakken zonder Firefly’s.

Minder schade 

De grootste schadevermindering was zichtbaar bij de proefvlakken met Firefly’s geconcentreerd langs de windsingel, waar gemiddeld 50 procent minder schade was in vergelijking met controleplots. Zowel in 2010 als 2011 werd de meerderheid van de schade (ca. 95%) veroorzaakt door kleine zangvogels. Bij de schade veroorzaakt door kraaiachtigen is geen schadeverminderend effect van de Firefly vastgesteld.

In deze proef zijn slechts twee varianten in positionering van de Firefly’s gebruikt. Het is duidelijk dat gemiddeld genomen de Firefly een schadeverminderend effect heeft, maar bij welke opstelling het optimum in de schadebeperking wordt bereikt is onbekend.

Variabelen

Het is voor telers van belang om een afweging te kunnen maken tussen enerzijds de investering in het preventieve middel en anderzijds de winst die het zal opleveren door een mogelijke afname van de schade. Afstand tot windsingel, aantal aanwezige vogels, omgevingsvariabelen en dergelijke zijn van invloed op het ontstaan van schade. Afhankelijk van die variabelen kan een ander optimum worden bereikt bij de plaatsing van de Firefly’s. Dit dient in de praktijk uitgezocht te worden.