Roodhalsganzen

Europese Rode Lijst van vogels verschenen

Birdlife, de koepelorganisatie waar o.a. Vogelbescherming deel uit maakt, heeft maandag 1 juni de nieuwe Rode Lijst voor vogels in Europa gepubliceerd.

IUCN-criteria

De Europese Rode Lijst van vogels is mede gebaseerd gegevens die door Sovon zijn aangeleverd en op IUCN-criteria waarmee het gevaar voor uitsterven wordt bepaald.

Europa

Voor ongeveer 533 vogelsoorten is Europa hun thuis. Hier broeden of overwinteren ze. De Rode Lijst laat zien dat 13% oftewel 67 soorten, bedreigd is op Europees niveau. Van die 67 zijn er 10 die als kritiek worden aangemerkt, waaronder Wilgengors en Dunbekwulp. Daarnaast zijn er 18 bedreigd en 39 kwetsbaar.

EU

Als we ons beperken tot 27 EU-lidstaten dan hebben we het over 451 vogelsoorten, waarvan er op het gebied van de lidstaten, 82 op de lijst staan. Hiervan worden er 11 als kritiek ingeschaald; hierbij zijn Dwerggans en Bastaardarend.

Oorzaken

Als twee grootste veroorzakers worden aangewezen het illegaal doden van vogels en verandering in landgebruik, vooral op landbouwgronden. Andere bedreigingen zijn klimaatverandering, vervuiling en invasieve exoten.

Positief

Sinds de inventarisatie in 2004 is de situatie voor een aantal soorten verbeterd. Bij Kroeskoppelikaan, Kleine Torenvalk en Grote Trap is er een comeback dankzij beschermingsmaatregelen en wetgeving. Vijfentwintig soorten zijn ten opzichte van tien jaar terug in een minder ernstige categorie ingeschaald; hun situatie is verbeterd.

Negatief

Helaas zijn er 29 soorten waarvan de situatie in de laatste tien jaar is verslechterd en die zijn nu op de lijst gekomen of in een ernstiger categorie beland. Hieronder zijn ooit zo gewone soorten als Zomertortel en Scholekster. Helaas zijn een aantal bedreigde soorten, zoals Aasgier, Kievit en Kleine Trap niets vooruit gegaan.

Herziening

De Europese Commissie is bezig met een herziening van de vogel- en habitatrichtlijn. Birdlife vreest dat dit een ontmanteling wordt, waardoor vogelsoorten (nog) meer in de problemen komen.

 

Bekijk de Rode Lijst.

 

Deze tekst is gebaseerd op een bericht van Birdlife .