Foto: Albert de Jong

Eerste indruk: Grutto had goed seizoen in Friesland

Voor het eerst zijn cijfers van Friese weidevogels gebundeld in een gezamenlijk jaarbericht. Natuurgedeputeerde Douwe Hoogland ontving dinsdag in Leeuwarden het eerste exemplaar. De voorlopige indruk is dat in de meeste delen van Friesland er iets meer Grutto’s dan vorig jaar tot broeden kwamen.

Het jaarbericht is een van de uitkomsten van samenwerking tussen de Bond Friese Vogelwachten (BFVW), Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektivenberied Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het bericht geeft een goede indrukvan het broedseizoen in 2019 van vier weidevogels: de Grutto, Kievit, Tureluur en Scholekster.

Combinatie van gegevens

De voorlopige gegevens in het jaarbericht beslaan met bijna 150.000 hectare een fors deel van het Friese land. In zowel gangbaar boerenland, weidevogel- en natuurgebieden zijn vrijwilligers actief om tellingen te doen. Samen met terreinbeerders organiseert Sovon broedvogeltellingen volgens de BMP- en MAS-methode. De BFVW voert nestentellingen uit en combineert deze gegevens met broedparen. Voor de gebieden die zowel in 2018 als 2019 op dezelfde manier werden geteld, is in opdracht van de provincie nu een vergelijking gemaakt (figuur).

Grutto

Vooral de cijfers van de Grutto vallen op, een soort die gemiddeld jaarlijks met 4% afneemt. Op het vasteland van Friesland werden meer paren dan vorig jaar vastgesteld. De eerste indruk van het broedsucces is ook positief, al is het nog even wachten op bevestiging daarvan met de landelijke jongentellingen.

Trends in Friesland

Jaarlijks berekent Sovon samen met het CBS trends voor 12 soorten boerenlandvogels in de provincie Fryslân. De indexen tot en met 2018 zijn te vinden in het rapport ANLb-monitoring weide- en akkervogels Friesland, verslag 2018.