Tellers in actie in Guinea Bissau. Foto: Peter de Boer

Eerste Afrikaanse resultaten van flywaytelling in 2017

Meer dan 800.000 Bonte Strandlopers en 50.000 Tureluurs op de Banc d’Arguin in Mauritanië. Zeker 80.000 Zomertalingen in de delta van de Djoudj in Senegal. Zomaar wat indrukwekkende aantallen uit het Afrikaanse deel langs de Oost-Atlantische trekroute. Daar werd in 2017 de tweede integrale watervogeltelling uitgevoerd. In het net gepubliceerde verslag lees je de basisresultaten per land. Ze laten het grote belang van West-Afrikaanse wetlands voor tientallen soorten watervogels zien.

In januari 2017 werd de tweede integrale watervogeltelling van Noorwegen tot aan Zuid-Afrika uitgevoerd. De telling is een initiatief van het Wadden Sea Flyway Initiative, Wetlands International en Birdlife International. De coördinatie van de telling was in handen van Marc van Roomen van Sovon, in samenwerking met een groot aantal organisaties en met Nederlandse financiering van Programma Rijke Waddenzee. Aan deze grote operatie deden in totaal zo’n 480 tellers mee, voornamelijk Afrikaanse vogelaars van nationale organisaties. Naast vogelaantallen brachten ze nu ook de specifieke bedreigingen voor deze wetlands in kaart.

Resultaten per land

In het verslag zijn de getelde aantallen per vogelsoort per land te zien. Opgeteld gaat het om 3,7 miljoen watervogels, verdeeld over 170 soorten. Sommige grote en moeilijk te bereiken gebieden werden steekproefsgewijs geteld. Daardoor kunnen er niet meteen conclusies over de totale omvang van de populaties en verschillen met de eerste telling uit 2014 worden getrokken. Het merendeel (60%) van de watervogels die in januari langs de westkust van Afrika verblijven, betreft trekvogels van noordelijke komaf. Het gaat dan vooral om steltlopers en sterns die tijdens de voor- en najaarstrek ook van de Waddenzee gebruikmaken.

Van tellen naar beschermen

De tellingen van alle belangrijke watervogelgebieden langs de flyway zorgen voor veel nieuwe informatie. Ze worden gebruikt om populatieschattingen en analyses van veranderingen (zie status report) te maken van trekvogels die gebruikmaken van de Oost-Atlantische trekroute, zoals de Rosse Grutto en de Kanoet. Over de resultaten van de gehele flywaytelling van 2017 is een nieuw rapport in voorbereiding. Door de integrale telling regelmatig te herhalen, wordt het steeds beter mogelijk om populatietrends van soorten te berekenen.

Naast vogelaantallen werden ook de bedreigingen van de belangrijke wetlands beschreven. Veel van de belangrijke vogelgebieden in Afrika hebben al wel een beschermde status, maar geen beschermingsplan. Sommige regio’s worden druk gebruikt door mensen voor bijvoorbeeld oliewinning of visserij. Uit veel landelijke verslagen blijkt dat er nog veel stappen nodig zijn om de vogels langs de flyway beter te beschermen.

Meer lezen

Meer info over de flywaytellingen lees je op de projectpagina.