Kolganzentrek. Foto: Kees Koffijberg

Eerste aankomst arctische ganzen

De eerste aankomst van arctische ganzen lijkt dit najaar een fractie vroeger dan in voorgaande jaren. Vooral op 24-26 september namen vogelaars veel trek waar en verschenen de eerste groepen aan de grond.

Kees Koffijberg, coördinator ganzen en zwanen

Mede door de gunstige weersomstandigheden vond op 24,25 en 26 september een massale aankomst van arctische ganzen plaats. Vooral van Kolgans werden veel trekkende vogels gezien. De trektellers van trektellen.nl registreerden op 25 september ruim 4700 vogels. Een dag later, op  26 september volgden nog eens 20.000 (zie Trektellen.org)

Tegelijk werden ook concentraties tot 1000 vogels aan de grond gezien (Friesland), en werden de eerste vijf halsbanden van het seizoen afgelezen. In de eerste groepen werden nog maar 5% eerstejaars gezien, maar we moeten nog afwachten of dat representatief wordt voor het hele seizoen.

Vroege aankomst

Volgens de trektelgegevens, die een vrijwel dagelijke reconstructie van de trek mogelijk maken, is de aankomst van de eerste grote aantallen een fractie eerder dan in voorgaande jaren (zie figuur 1). Ook op langere termijn is sprake van een duidelijk vroegere aankomst.

Rotganzen

Tegelijk met de aankomst van de Kolganzen werden vooral in de Waddenzee veel arriverende Rotganzen gesignaleerd. Eerder werden bij de laatste hoogwatertelling op 21/22 september ook al kleine groepjes gezien.

Ofschoon het moment van aankomst van de verschillende soorten verschilt, zijn de jaarlijkse pieken en dalen wel deels overeenkomstig. Vooral in 2008 was de aankomst relatief laat. Bij Toendrarietgans en Kolgans valt op dat de vogels in 2010-13 eerder arriveerden.

Grote aantallen Toendrarietganzen zijn in Nederland nu nog niet gezien, maar op een slaapplaats in Brandenburg in Duitsland werden eind september al meer dan 1000 vogels geteld. Ook in Zuid-Zweden worden al grote concentraties geteld.

Figuur 1. Aankomst van Toendrarietgans, Kolgans en Zwartbuikrotgans, gebaseerd op de datum dat voor het eerst meer dan 1000 vogels bij trektellen.nl werden gemeld. De datum is weergegeven als dagnummer vanaf 1 september (30 = 30 september). Bron: trektellen.nl

Contact

Kees Koffijberg, kees.koffijberg@sovon.nl