Drentse Vogels 32

Het aantal provinciedekkende vogeltijdschriften is niet heel groot (en wordt er ook niet groter op met het verscheiden van Limburgse Vogels en Vogels in Overijssel). Maar ze zijn dikwijls van uitstekende kwaliteit. Neem de laatste Drentse Vogels...

Nummer 32 (2018) is inmiddels uit van dit één maal per jaar verschijnende tijdschrift van Werkgroep Avifauna Drenthe. Het is gevuld met negen artikelen die tot ver buiten de provincie lezenswaard zijn. Zo bleken enkele gezenderde Scholeksters uit Assen in de broedtijd een homerange te bestrijken van 2-11 hectare, maar voedsel te zoeken in een veel kleiner gebied (0,5-0,8 ha). Ze foerageerden voornamelijk op frequent gemaaide gazons en bermen, maar maakten af en toe ook uitstapjes naar agrarisch gebied.

Huismussen in nazomergroepen

Waar zie je nog groepen Huismussen in de nazomer? Dat blijkt samen te hangen met uiteraard de aanwezigheid en beschikbaarheid van voedsel, maar ook met die van voldoende dekking op minder dan 50 m en zandige plekken voor het nemen van stofbaden. De beloning van een vierjarige studie: groepen tot 186 (voornamelijk jonge) Huismussen, een beeld dat tot nostalgie stemt.

En meer

Verder o.a. artikelen over (het vrijwel ontbreken van) vogels in Assense nieuwbouw, herkomst en aantalsontwikkeling van Drentse Nijlganzen, opkomst Middelste Bonte Specht (van 1 paar in 2010 naar 22 in 2017-18) en de ploffrequentie van vallende kerkuilbraakballen op een willekeurige zolder.

Bestellen

Het 98 pagina's dikke nummer is te bestellen door overmaking van € 17,50 (inclusief verzendkosten) op banknummer NL77 INGB 0003 8702 92 t.n.v. Werkgroep Avifauna Drenthe o.v.v. DV 32 en adres.