Limosa 92(2)

De tweede Limosa van dit jaar is uit!

Er is weer een nieuwe Limosa. Ditmaal artikelen over Visdieven, Krombekstrandlopers, Roeken en een mengpaar Zilvermeeuw/Kleine Mantelmeeuw. Alle lezers kunnen het nieuwe nummer eind oktober in de bus verwachten.

De Visdieven van het IJsselmeer

Het IJsselmeer is van levensbelang voor de Visdief in Nederland. Europa’s grootste zoetwatermeer ontbreekt het echter aan dynamiek en de spieringpopulatie staat er onder druk. Ondertussen ontstaan voor de Visdief nieuwe broedgebieden, zoals het eiland De Kreupel nabij Andijk en de Marker Wadden langs de Houtribdijk. Weet de Visdief hier van te profiteren en brengen ze voldoende jongen groot? In Limosa een uitgebreid artikel hierover, gebaseerd op langlopende monitoring van aantallen broedvogels en hun broedsuccessen.

De Krombekstrandlopers van Westhoek

De Krombekstrandloper is een kleine strandloper die maar kort in onze Waddenzee tijdens de voor- en najaarstrek. Daardoor valt de soort een beetje buiten de boot met de reguliere watervogeltellingen in de Waddenzee. Door de belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen van de ‘krombek’ langs de Friese Waddenkust in de afgelopen 17 jaar in zomer en najaar wekelijks speciaal voor ‘krombekken’ te bezoeken komt aan het licht hoe belangrijk die plaatsen zijn en wanneer de vogels er verblijven. In de nieuwe Limosa de resultaten van die wekelijkse tellingen, waarbij gekeken wordt waarom het wad nabij Westhoek van zo’n groot belang voor de Krombekstrandloper is.

Verder in deze Limosa

Een lijvig artikel over waar de in Nederland broedende Scholeksters overwinteren laat zien welke Scholeksters de Waddenzee, de Zoute Delta en/of andere Europese kusten opzoeken. Een ander artikel beschrijft hoe een gezenderde Roek de omgeving van diens kolonie gebruikt zodra de jongen uitvliegen. In een korte bijdrage wordt een bijzonder broedgeval nabij IJmuiden beschreven, namelijk dat van een vrouwtje Kleine Mantelmeeuw met een mannetje Zilvermeeuw. Tevens in deze Limosa een viertal recensies van nieuwe boeken.

Themanummer op komst

Na deze nieuwe Limosa verschijnt later dit jaar een dubbeldikke Limosa met als thema ‘Sahel’. De redactie werkt momenteel druk aan dit themanummer, waarin negen prachtige artikelen over vogels en vogelonderzoek in de Sahel centraal staan.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!